ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 22:27
އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ހެލިކޮޕްޓަރު
އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ހެލިކޮޕްޓަރު
އަވަސް
އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުން
އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭލުން: ދެގައުމުގެ ބަޔާން ތަފާތުވި މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ދޭނެ ޖަވާބެއް ނެތް
 
އިންޑިޔާ ސިފައިން ބާލަދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައި، ޑިޕްލޮމެޓިކް އުސޫލުން އެކަން ކުރިއަށްދާނެ
 
އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރެވޭކަށް ނެތް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭލުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ދެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން ތަފާތުވި މައްސަލާގައި، ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ރައީސް އޮފީހުން ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ކެބިނެޓުން ނިންމެވި ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވާފައެވެ. މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވީ ކެބިނެޓުގެ ނިންމެވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. ގައުމާއި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތަކުރާރުކޮށް ނޫސްވެރިން ސުވާލު ދެންނެވި ނަމަވެސް، ނާޒިމް ސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ވެސް އެދިފައިވެއެވެ.

އިންޑިޔާގެ ސިފައިންނާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ނޫސްވެރިން ސުވާލު ދެންނެވި ނަމަވެސް ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރެވެން ނެތްކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގެ އިތުރު އަޕްޑޭޓެއް ވެސް ދެވެން ނެތްކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭލުމާގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާއިރު، ދެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން ތަފާތުވެފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެންނެވުމުން ވެސް ނާޒިމް ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދެއްވައި ވިދާޅުވީ، އިންޑިޔާ ސިފައިން ބާލަދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެދިފައިވާކަމަށާއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް އުސޫލުން އެކަން ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިހުތިރާމްކުރަން ތިބޭފުޅުން ގިނަ މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ތި ހުރި ޝައުގުވެރި ކަމަށް. ވީހާ ވެސް ގިނަ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ލިބުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް. އެކަމަކު ލިބޭއިރު ސައްހަ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު އެ އޮންނަ ރަނގަޅު ޗެނަލުން ދިއުން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މިދަންނަވަނީ މިއަދު އަޅުގަނޑު މި މަގާމުގަ ހުއްޓި މި ހުރީ މައުލޫމާތުތައް ހިފައިގެންނެއް ނޫން. އެ މައުލޫމާތު ހޯދައިގެންނެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމަ އެމައުލޫގަ އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކަން އުޅެ، ދޫ އޮޅި، ވާނުވާ ނޭގި އެހިސާބަށް ދާކަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ނޭދޭނެ. ތިބޭފުޅުން ވެސް އެންމެ ތެދު މައުލޫމާތު ނޫން ކަމަށްވަންޏާ އެ މައުލޫމާތު އެގޮތުގަ ހިއްސާ ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމަ އެ ރައްކާތެރިކަން އަޅުގަނޑަށާ، ތިބޭފުޅުންނަށާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މީޑިއާގެ ޒަރީއާއިން އޮތުން އެއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތް އެއީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ތަކުރާރުކޮށް، މި ނިންމެވުނު ކަންތައްތައްތަކާ، އެކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފަވާ އުސޫލުތައް. އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ މައްސަލައިގަ ކެބިނެޓްގަ މަޝްވަރާކުރެވިފަވާ މިންވަރާ، އަދި މިއަދު އޭގެ އިތުރު ތަފްސީލުތަކެއް ނެތްކަމާ، ކުރީ ދުވަހު ދެންނެވި ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން.
ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް

އިންޑިޔާގެ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމާ ގުޅޭގޮތުން 14 ޖެނުއަރީ 2024ގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ދެ ގައުމަށްވެސް ފައިދާ ވާނެހެން، ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ އޭވިއޭޝަން ޕްލެޓްފޯމުން ރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިންސާނީ އެހީއާއި މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން މަޝްވަރާ ކުރެވުނުކަމަށެވެ. އެބަޔާނުގައި، ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިން އަވަހަށް ފޭބުމާގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް ނެތެވެ.

ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި، ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިން ވީހާވެސް އަވަހަށް ބޭލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނުކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް