ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 12:50
އަލީ ނިޒާރު - އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު
އަލީ ނިޒާރު - އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫއިން ގޯތި ދޫކުރުން
އައްޑޫއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ގުރުނެގުން މިހަފްތާގައި، 4000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ގޯތި ލިބޭނެ
 
4000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މިފަހަރު ގޯތި ލިބިގެންދާނެ
 
އެންމެ ލަސްވެގެންވެސް ހޯމަ ނުވަތަ އަންގާރަ ދުވަހު ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރެވޭތޯ ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

އައްޑޫއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ގުރުނެގުން މިހަފްތާގައި އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ޝަރުތު ހަމަވާ އެންމެނަށް ގޯތި ލިބޭނެކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިޒާރު ވިދާޅުވީ، އައްޑޫގެ ގޯތި ދިނުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގޯތި ދިނުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކެއް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ނިޒާރު ވިދާޅުވީ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާވެސް އޮންނަ ކަމަށާއި، އައްޑޫއިން ގާތްގަނޑަކަށް 4000ށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ފޯމުތައް ބެލުމަށްފަހު މިހާރު ފައިނަލް ލިސްޓު ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި ހަފްތާގައި ގުރުއަތު ނެގުން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ލަސްވެގެންވެސް ހޯމަ ނުވަތަ އަންގާރަ ދުވަހު ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ލިސްޓު ތަރުތީބުން ގޯތި ދެމުންދާނެކަން ނިޒާރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ނިޒާރު ވިދާޅުވީ، ޝަރުތު ހަމަވާ އެންމެނަށްވެސް ގޯތި ދޭނެ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ފުރަތަމަ 1000 ގޯއްޗަށް އިއުލާނު ކުރިނަމަވެސް އައްޑޫގެ ބިންވެސް ހިއްކިފައި އޮތުމުންކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން 4000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މިފަހަރު ގޯތި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ގޯތި ދޫކުރުމަށްފަހު ގޯތި ދެއްކުމާއި ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަންވެސް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ފޭދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލީ 23 ޖެނުއަރީ 2023ގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފޭދޫއިން 1500 އަކަފޫޓުގެ 300 ގޯތި ދޫކުރާނެއެވެ. އަދި ހުޅުދޫއިން 2000 އަކަފޫޓުގެ 100 ގޯތި ދޫކުރާއިރު މީދޫއިން 2000 އަކަފޫޓުގެ 100 ގޯތި އަދި ހިތަދޫއިން 1500 އަކަފޫޓުގެ 500 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮންމެ އަވަށަކުން ގޯތިތައް ދޫކުރަނީ ދެ ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ އެ އަވަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ގޯއްޗާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ އެހެނިހެން އަވަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ގޯއްޗެވެ. އެގޮތުން އެ އަވަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް 90 އިންސައްތަ ގޯތި ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެހެން އަވަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ 10 އިންސައްތަ ގޯއްޗެވެ.

އައްޑޫއިން ގޯތި ދޫކުރަނީ މިހާރު ހުރި ބިމުންނާއި، އަލަށް ހިއްކާ ބިން ވެސް ހިމެނޭހެންނެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް އިންޑިޔާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ވެން އޫޑް އިންޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔައެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް 190 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް