ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 06:36
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އަސްލަމް ލަންކާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
އަސްލަމް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
އަސްލަމް ލަންކާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔަޕާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ދިނޭޝް ގުނަވަރްދެނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަސްލަމް ލަންކާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔަޕާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އަސްލަމްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުރުން ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ އާއި ލަންކާގެ އިސް ބައެއް ވެރިންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި އަސްލަމް ވަނީ ރާއްޖެއާއި ލަންކާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަސްލަމް ލަންކާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމްއާއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް އަދި މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް އިންޑިއާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ސަލާމަތްކޮށްފި
މިއަދު ފެންނަނީ ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދިން ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރަން އިތުރު އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާތަން - އަސްލަމް
ރާއްޖެއިން ކްލައިމެޓް ރެފިއުޖީންނަށް ވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، ރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުމާއި ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ވަނީ ގުޅިފައި - އަސްލަމް
ސަރުކާރު މެންބަރުން ތަޅުމަށް ނުވަދެ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުންވެސް ލަސްވެއްޖެ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަށް އަރައިގަނެފައިވާކަމަށް ބުނެ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން
މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހު އުވާލުމަށް ހުށަހަޅައިފި
ދެވަނަ ފަހަރަށް އައްޔަނުކުރި ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރުން ފަސްކޮށްފި