ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 06:40
އިންތިޚާބީ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް
އިންތިޚާބީ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޑީޕީ
ސިޓީ ކައުންސިލަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު
ރައީސް އޮފީހުގެ ނުފޫޒު ކައުންސިލަށް ފޯރުވުން ހުއްޓާލުމަށް އާޒިމް ގޮވާލައްވަައިފި
 
ކައުންސިލުން ފާސްކުރީ 100 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ އަގު ބޮޑު ބައެއް މަޝްރޫއުތައް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ވުޒާރާގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށް
 
ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އާޒިމް އެދިވަޑައިގެންނެވި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން އަތުލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލުމަށް އިންތިޚާބީ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާންވީ ގޮތް ރައްޔިތުން ސާފުކޮށް ބުނެފައި ވަނިކޮށް، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 8 ވަނަ ބާބާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް، ރައީސްއޮފީހުގެ ވަޒީރުބޭފުޅުން ވަންނަވައިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް އަތުލައްވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލެއްވުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާކަމަށެވެ. އަދި މާލޭ ރައްޔިތުން އިންތހާބުކޮށްފައިވާ މޭޔަރ މަގާމާ ހަވާލުވަންދެން ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ދަންނަވާކަމަށްވެސް އާޒިމް ލިޔުއްވި ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އާޒިމް މިމޭރުމުން ޕޯސްޓް މިކުރެއްވީ އާޒިމް، މޭޔަރު ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގަމުންދިޔަ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމުންނެވެ.

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެގޮތަށް ނިންމީ ބުދަ ދުވަހު އެ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެވެ.

އެގޮތުން އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އޮފީހުގެ ކޯޕަރޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑު) ހުށަހެޅުއްވީ، 100 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ އަގު ބޮޑު ބައެއް މަޝްރޫއުތައް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ވުޒާރާގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ލޯކަލް މާރުކޭޓް އަދި ޕާކިން ބިލްޑިންތަކުގެ މަޝްރޫއުއެވެ.

އެއާއެކު، އެކަމަށް ތާއީދުކޮށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކަން ނިންމާފައިވާއިރު، "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އެޖެންޑާގައި އޮތީ އެ މައްސަލައާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ އެޖެންޑާއާ ޚިލާފަށް އެކަން ނިންމާފައިވަނީ ޕީއެންސީ-ޕީޕީއެމްގެ މެޖޯރިިޓީގެ ބޭނުން ހިފައިގެންނެވެ.

ބަދަލު ކުރަން ނިންމި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްމާރުކޭޓާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓް އަދި ޕާކިން ބިލްޑިންތަކުގެ މަަޝްރޫއު ހިމެނެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވަދެ އެތަނުގެ ލިއެކިއުންތައް ނެގުމާއި، ބެލުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަމުން ދާތީ ބައެއް ކައުންސިލަރުން މީގެ ކުރިންވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. ކުރީގެ މޭޔަރ އަދި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައީސްކަމަށް ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ކުރިން ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ގިނަ ބަޔަކު ރައީސް އޮފީހާއި އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ ވަޒީފާތައް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް