ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 19:30
ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ވައިގެ ނުސާފު މިންވަރު ހުރީ ނުރައްކާވެދާނެ، މީހުން ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ހިސާބުގައި
ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ވައިގެ ނުސާފު މިންވަރު ހުރީ ނުރައްކާވެދާނެ، މީހުން ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ހިސާބުގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ދުރުފެންނަ މިންވަރު
ދުރުފެންނަ މިންވަރު ދަށް، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ދުރުފެންނަ މިންވަރު ހުރީ 5 ކިލޯ މީޓަރުގައި
 
ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކާއި ހިތުގެ ބަލި، އެލާޖީ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުން ގެއިން ބޭރުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ނުކުރުން މުހިންމު
 
މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ސަރަހައްދަށް މި މިންވަރު 5 ކިލޯ މީޓަރަށް ދަށް

މި ދުވަސްވަރު އިރުމަތިން ޖެހެމުންދާ ވައިގެ ސަބަބަުން ދުރުފެންނަ މިންވަރު ދަށް ކަމަށާއި، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ދުރުފެންނަ މިންވަރު ހުރީ 5 ކިލޯ މީޓަރުގައި ކަމަށް މޫސުމައި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މި ދުވަސްވަރު އިރުމަތިން ޖެހެމުންދާ ވައިގެ ސަބަބުން އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ވައި ނުސާފުވެ، ހަމަ ލޮލަށް ފެންނަ ދުރުމިން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަަށްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސާފު ދުވަހެއްގައި 10 ކިލޯ މީޓަރަށްވުރެ ދުރު ފެނުނު ނަމަވެސް، ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު، ހާއްސަކޮށް މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ސަރަހައްދަށް މި މިންވަރު 5 ކިލޯ މީޓަރަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް މީޓިރިއޮލޮޖިސްޓް، ހުސައިން ވަހީދު ވިދާޅުވީ ވިއްސާރަ ނޫންނަމަ، އިރުން ވައިޖެހޭއިރު ނުސާފުވާނެ ކަމަށެވެ. އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ދައްކާގޮތުން ވަކި ވަރަކަށް ވިސިބިލިޓީ ދަށްވީމަ އަދި ޖައްވުގައި ދުމުގެ އަސަރު ހުރުމުން ނުރައްކާ ހާލަތަކަށް ގޮސްދާނެ ކަމަށާއި، އާންމުކޮށް އިރުވައި މޫސުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން މިހެން ދިމާވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަަސް ނުސާފުކޮށް އޮންނާނެ ކަމަށް ހުސައިން ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ހާލަތު ދަށްވި ވަރަށް ވުރެ ކުރިން ހާލަތު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވާރޭ ވެހުނީމަ ސާފުވާނެ ކަމަށާއި، ވިއްސާރަ ކުރާނެކަމަށް ލަފާ ނުކުރެވޭތީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ދުރު ފެންނަ މިންވަރު ދަށްވާނެ ކަމަށެވެ. ހުސައިން ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަަހަރު ވެސް، މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވިސިބިލިޓީ ދަށްވި ކަމަށެވެ. ވިސިލިބިލިޓީ ރިޕޯޓް ނެގި އިރު ހޯމަ ދުވަހު ދުރު ފެންނަނީ 5 ކިލޯ މީޓަރަށް ކަމަށާއި، ބައެއް ފަހަރު 4 ކިލޯ މީޓަރަށްވެސް ދަށްވާ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު 4 ކިލޯ މީޓަރަށް ދަށްވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުސައިން ވަހީދު ވިދާޅުވީ ވައިގެ ނުސާފު މިންވަރު މެޓް އޮފީހުން ބަލަމުންދާ ކަމަށައި، ކުރިއަށް އޮތް ތިން ހަތަރު ދުވަހު ވެސް ވިސިބިލިޓީ ދަށްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ވައި ހުންނަ ގޮތަކުން ސާފުވެސް ވެދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދުރު ފެންނަ މިންވަރު ދަށްވެގެން އުޅެނީ ހިމާލެޔާ ސަރަހައްދުން އަންނަ ދުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ދުރުފެންނަ ނިސްވަތް ބަދަލުވުމުގައި ވައިގެ މިސްރާބާއި ބާރުމިން އަދި ވިއްސާރަވުން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ.

ވައި ނުސާފު ވަގުތުތަކުގައި ރައްކާތެރިވެ ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:

  • ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކާއި ހިތުގެ ބަލި، އެލާޖީ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުން ގެއިން ބޭރުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ނުކުރުން
  • ބޭރަށް ނިކުންނަށްޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ރައްކާތެރި މާސްކް އެޅުން
  • ކުޑަކުދިންނާއި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާއި މާބަނޑު މީހުން ބޭރުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ނުކުރުން
  • ތުއްތުކުދިން ބޭރަށް ނުނެރުން
  • ގޭގެ ދޮރުތައް ލައްޕާފައި ބެހެއްޓުން
  • ބޭރުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި ކަސްރަތު ކުރުންފަދަ ކަންތައްތައް މަޑުޖައްސާލުން
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް