ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 17:53
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް)
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް)
އަދަދު
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު
ވަގުތު ހަމަވީއިރު ވެސް، ޓޮމް އަށް ޖަވާބެއް ނުދޭ!
ޓޮމްގެ ފަރާތުން އެޕީލް ކޮމެޓީ އަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު، އެފްއޭއެމްގައި އެޕީލް ކޮމެޓީއެއް ނެތް މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައި

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވި ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް) ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް، އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުން، ޓޮމްގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާއިރު، ވަގުތު ހަމަވީއިރު ވެސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ ކަމަށް ޓޮމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯމު ހުށަަހެޅުއްވީ ވެސް ޓޮމް އެވެ. ނަމަވެސް، އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީން ވަނީ އޭނާގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. އެއީ ޓޮމްގެ އަތުގައި އޮތް ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ތާއީދު ސިޓީ ބާތިލު ކަމަށް ނިންމުމުންނެވެ.

ޓޮމްގެ އިތުރުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވި ކުލަބު އީގަލްސްގެ ވައިސް ޗެއާމަން މުފާވިޒް ހާޝިމް (މުފާ) އަތުގައި ވެސް ވެލެންސިއާގެ ތާއީދު ސިޓީ އޮތެވެ. އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީން ނިންމީ، ވެލެންސިއާ އިން ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވެސް ދީފައިވާ ދެ ސިޓީ އަކީ ވެސް ޞައްޙަ ދެ ސިޓީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެއް ކުލަބަކަށް ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ނުކުރެވޭތީ، ކޮމެޓީން ނިންމީ ވެލެންސިއާގެ ދެ ސިޓީ ވެސް ބާތިލު ކުރުމަށެވެ.

ކޮމެޓީގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ލިބުނު މުއްދަތުގައި ޓޮމް ވަނީ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ. ޓޮމްގެ އިސްތިއުނާފާމެދު ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޕީލް ކޮމެޓީން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހެ އެވެ. އެ މުއްދަތު ހަމަވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 އަށެވެ.

"ރާއްޖެ އެމްވީ"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވަމުން އަންނަ ޓޮމް ވިދާޅުވީ، ވަގުތު ހަމަވީއިރު ވެސް އޭނާ އަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ޓޮމް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ނެތް ކޮމެޓީއަކުން ދޭނެ ވަކި ޖަވާބެއް ވެސް ނޯންނާނެ އެވެ.

މިހާރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރަށް ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ، އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް އަދި އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދޭ. ދެން ނެތް ކޮމެޓީ އަކުން ދޭނީ ވެސް ކޮން ޖަވާބެއްތޯ؟
އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް) / އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަން މީގެ ކުރިން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޓޮމްގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ނިންމި މައްސަލަ، އޭނާ ވަނީ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އަދި ސަރަހައްދީ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ (އޭއެފްސީ) އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ.

ޓޮމްގެ ފަރާތުން އެޕީލް ކޮމެޓީ އަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު، އެފްއޭއެމްގައި އެޕީލް ކޮމެޓީއެއް ނެތް މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް