ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 15:43
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ޗާގޯސްގެ މައްސަލަ
ކަންކަން ހާމަކުރަން ގޮވާލައި، ވެރިކަމަށް އައިސް ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެއް ނޫން
 
އެކަން ކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮފެސަރެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ
 
އިޓްލޮސްއިން ނިންމި ނިންމުން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ، ކުރާ ކަންތައްތައް ހާމަކުރާނެކަމުގެ ވައުދާއެކުގައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުފޮރުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެމުންނެވެ. އަމުދުން، ސިއްރުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުވެސް އޮންނާނެކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން އޮންނަ ޗާގޯސް އައިލެންޑްސްއަކީ މޮރިޝަސްގެ ބައެއް ކަމަށް ބަލައިގެން، އެ ޖަޒީރާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ކަނޑުގެ އިން ވަކިކުރުމުން، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ގެއްލުނު ކަމަށް މި ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އައީ ބުނަމުންނެވެ.

އެކަން ގަބޫލުކޮށްގެން ރައްޔިތުން ވޯޓު ދީގެން ގެނައި މި ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރާ ގޮތް ނިކަން ދެކެބަލާށެވެ!

އިޓްލޮސްއިން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ދިރާސާތަކެއް ހަދައި، ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނެތް ބިލާހެއް ކަަމަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އޭރު ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އެކަން ކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮފެސަރެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިހާރު އެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ ޕްރޮފެސަރުގެ ނަން ހާމަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ދެކޮޅުހަދާފައެވެ. ސަރުކާރުން ބުނަނީ އެއީ ކަމުގެ "ހައްސާސް"ކަން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އެމީހުންނަށް ކުރާ ޚަރަދާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދާ ޚަރަދު، ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަމުދުން، ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއާ ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާއާމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރުމަށް ހަރުއަޑުން ގޮވާލަމުން، ވެރިކަމަށް އައި މީހުންގެ ހާލަތެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ދެކެނީ މިއީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި މަކަރުވެރިވުން ނޫންކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭރުގެ މާހިރުގެ ނަން ބުނަން ސަރުކާރުން ފަސްޖެހުނުއިރު، މިއީ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ގުޅުންހުރި ބޮޑެތި ކަންކަން ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލައި އޭރުގެ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރުކުރަމުން ދިޔަ ބައެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް