ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 18:27
ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް
ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޗާގޯސް މައްސަލަ
ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު "ހައްސާސް"ކަމަށް ބުނެ، ހާމައެއް ނުކުރި
 
އެ މަސައްކަތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރައްވާ
 
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ޗާގޯސް ކަނޑު، ރާއްޖެއާ މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ބެހުމުން ގެއްލުނު ބައިގެ މައްސަލަ އިޓްލޮސްގައި އިސްތިއުނާފުކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލައިގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކަމާގުޅޭ މާހިރުންގެ މައުލޫމާތަކީ ހައްސާސް މައުލޫމާތެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ މައުލޫމާތު ސަރުކާރުން ހާމައެއްނުކުރިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، ކޯޓެއްގައި ކަމެއް އިސްތިއުނާފްކުރަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުންނަ ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ޑޮކިއުމެންޓްތައް ދިރާސާކޮށް، ފަނޑިޔާރުންނާއި ވަކީލުންވެސް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ހުންނަކަަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ މަސައްކަތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށް ނާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ މަސައްކަތުގައި ޗީފް އޮފް ސްޓާފާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ބައިވެރިވުންވެސް އޮތް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ، އެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ ނަމާއި، އެ މަސައްކަތަށް ހޭދަވާ މިންވަރާމެދު ވެސް ސުވާލު ދަންނަވާފައެވެ. ޖަވާބުގައި ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް އެ މައުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނެތް. ފަހަރުގަ ވެދާނެ، ހައްސާސީ ކަމަކަށް ވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް. އެ ނަންތަކެއް އަޅުގަނޑު އަތުގައެއް ނެތް. ކެބިނެޓްގަ ވެސް އަދި އެ ނަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާގެ ތަފްސީލްތަކެއް ވެސް އަދި ހުށަހެޅިފައެއް ނެތް. އެއީ މީގެ ބައެެއް މަސައްކަތްތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގަ ވަކި އިމެއްގެ ތެރޭގަ، ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގަ ކުރެވެންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުދެކެން. އެހެން ވެގެން ކަމަށް އެކަން އެހެން ހިނގަނީ، އިނގޭތޯ!
ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް

މީގެ އިތުރުން ޗާގޯސް ކަނޑު ރާއްޖެއާ މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ބެހުމުން ގެއްލުނު ބައިގެ މައްސަލަ އިޓްލޮސްގައި އިސްތިއުނާފުކުރަން ނިންމައި، އެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކަމާގުޅޭ މާހިރުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާއިރު، މޯލްޓާގެ ލޯ އޮފް ދަ ސީ ޕްރޮފެސަރު ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދާހުގެ ފުރަތަމަ ކޮޕީ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މިހާރު ވަނީ ލިބިފައިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޒިމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ދެކުނު އޮންނަ ޗާގޯސް އައިލެންޑްސްއަކީ މޮރިޝަސްގެ ބައެއް ކަމަށް ބަލައިގެން އެ ޖަޒީރާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ކަނޑުގެ އިން ވަކިކުރުމުން، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ގެއްލުނު ކަމަށް މި ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އައީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ ސަރަހައްދު ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރި ގޮތް ބަލައި، ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެ ރިޕޯޓް، އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ނިމޭނެކަަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް