ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 19:56
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު އިހްސާން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު އިހްސާން
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލުކުރި މައްސަލަ
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް: އިހްސާން
 
މުދައްރިސުން ނެރެގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވޭ
 
ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ސްކޫލްތަކުން ސީދާ ޖަވާބެއް ދީފައެއްނުވޭ

ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން މިހާރު ގްރޭޑް 10ގައި ތިބި ދަރިވަރުންނަށް އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ސްކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ ކަމަށާއި، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިހްސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ދިރާސީ އައު އަހަރަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު، މިހާރު ގްރޭޑް 10ގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގްރޭޑް 10ގައި ތިބި ދަރިވަރުންނަށް އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ސްކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް އެބައޮތް. މިހާރު ގްރޭޑް 10ގަ ތިބި ކުދިން ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް، 30 އޭޕްރީލްގަ ސްކޫލް އެބަ ބަންދުވޭ. 30 އޭޕްރީލްގަ ސްކޫލް ބަންދުވާއިރު، 02 މޭއަކީ އޯލެވެލް ފެށޭ ދުވަސް. މުދައްރިސުންނާ، ސްކޫލްތަކުގެ ސްޓާފުންނާ، އެކަޑަމިކް ސްޓާފުން ތިބޭނީ ޗުއްޓީގަ. 22 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެނީ. 22 ދުވަހަކީ އެއީ އޯލެވެލްގެ އެންމެ މުހިންމު މާއްދާތައް ކުރިއަށްދާ ދުވަސްވަރު.
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު އިހްސާން

އިހްސާން ވިދާޅުވީ ސްކޫލްތައް ޗުއްޓީއަށްދާތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބެލެނިވެރިން ސުވާލު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ސްކޫލުތަކުން ސީދާ ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލްތަކުން ދޭ އެކަޑަމިކް ސަޕޯޓު ދޭނެކަމަށް ސްކޫލްތަކުން އެންގިނަމަވެސް، އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް ހާމަނުކުރާކަމަށް އިހްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިހްސާން ވިދާޅުވީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ގަދަކަމުން މުވައްޒަފުން ނެރެގެން މަސައްކަތް ނުކުރުވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތާއި، މުދައްރިސުން ނެރެގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން، ބެލެނިވެރިންނަށް އެނގެން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިހްސާން ވިދާޅުވީ، ގްރޭޑް 9ގައި ތިބި ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ޖޫންގައި ނިމޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން، އޭޕްރީލްގައި ނިމޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުން ގާތްގަނޑަކަށް ހަ ހަފުތާ އެ ދަރިވަރުންނަށް ގެއްލޭކަމަށް އިހްސާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުން އުނގެނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް