ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 19:02
މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން
މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން
ކުރިއަށް އޮތް 12 ގަޑިއިރު ވެސް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ވައިގަދަވާނެ، މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ
 
މި ވިއްސާރައަކީ ރާއްޖެ ރާއްޖޭގެ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ސާކިއުލޭޝަނަކާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ޓްރަފެއްގެ ސަބަބުން ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައެއް
 
މި ސާކިއުލޭޝަންގެ ސަބަބުން މި ސަރަހައްދަށް މިހާރު ވެސް ވިލާ ދަނީ އިތުރުވަމުން
 
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތަކާ ހަމައަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ އިރު، އޭގެ ފަހުން ވާރޭ ވެހުން މަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރޭ

ކުރިއަށް އޮތް 12 ގަޑިއިރު ވެސް، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ވައިބާރު ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، އާންމުން އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން އެދެފިއެވެ.

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައަކީ، ރާއްޖޭގެ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ސާކިއުލޭޝަނަކާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ޓްރަފެއްގެ ސަބަބުން ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައަކަށްވާއިރު، މި ސާކިއުލޭޝަންގެ ސަބަބުން މި ސަރަހައްދަށް މިހާރު ވެސް ވިލާ ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މެޓުން ލަފާކުރި ގޮތަށް، ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ދަނީ ގެއްލުންވަމުންނެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް 12 ގަޑިއިރު ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ލަފާކުރެއެވެ.

މި ސާކިއުލޭޝަނުގެ ތެރެއިން ފާއިތުވި 12 ގަޑިއިރުގައި، އެންމެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހިފައިވަނީ މާލެ އަށެވެ. އެގޮތުން މާލެއަށް 89.5 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހިފައިވާއިރު، ދެން އެންމެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހިފައިވާ ހުޅުމާލެއަށް 74.3 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ، ހުޅުލެއަށް 76 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ، އދ.މާމިގިއްޔަށް 62.5 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ އަދި އއ.ތޮއްޑުއަށް 64 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވަނީ ވެހިފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރަށް އެ އިދާރާއިން ލަފާކުރާ ގޮތުން، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތަކާ ހަމައަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އިރު، އޭގެ ފަހުން ވާރޭ ވެހުން މަދުވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ވިއްސާރައިގެ ބާރުކެނޑެން އަދި ވެސް ދުވަސް ނަގާނެތީވެ، އޭގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރުން ގާތް ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެން ކަމުން އެކަމަށް އާންމުން ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެ އިދާރާއިން އެދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރެފަލްސް މޯޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން މޫދަށް ފޭބި ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ - ވ، ދ، ފ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ގެއްލުން ލިބިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ނެރެފައިވާ ރީނދޫ ސަމާލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި
ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ގެތަކާއި އާންމުންގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދަނީ ލިބެމުން - މޭޔަރު
އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކަށް ގަޑިއަކު 55 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އޮރެންޖެ އެލާޓް ނެރެފި
ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބޭ ރަށްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަކިވަކިން، ގެއްލުމުގެ މުޅި ތަފްސީލު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެ - އެންޑީއެމްއޭ
ބ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓްގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި