ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 23:17
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އާދަމް ޢާޒިމްގެ ކެމްޕޭން ނިންމެވުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އާދަމް ޢާޒިމްގެ ކެމްޕޭން ނިންމެވުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ޞާލިޙު
އަދި މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރަށް އާ ކަމެއް ނުކުރެވޭ: ރައީސް ޞާލިޙު
 
ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވައުދުތައް އޮތީ ނުފުއްދާކަމަށް
 
މި ސަރުކާރުން އަލަށް ފެށި ހަމައެކަނި ކަމަކީ ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުންކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ބޯންމެރޯ ހެދުމާއި ޑްރޯނުގައި ބޭސް އުފުލުމަކީ ވެސް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ފެށި ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަދި މިހާތަނަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް އައު ކަމެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އިޢުލާންކުރި ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ފެށި ކަންކަން ކަމަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އާދަމް ޢާޒިމްގެ ކެމްޕޭން ނިންމުމުގެ ޖަލްސާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ސަލްޓަން ޕާކުގައި ހުންނަވައި ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވައުދުތައް އޮތީ ނުފުއްދިފައި ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އަލަށް ކުރި ކަމަކީ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުން އެކަނި ކަމަށެވެ.

އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އިތުރަށް، މި ސަރުކާރުން ކުރަން އިޢުލާންކުރި ހުރިހާވެސް ކަމަކީ ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޯން މެރޯ ހެދުމާއި ޑްރޯނުގައި ބޭސް އުފުލުމަކީ ވެސް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ފެށި ކަމެއްކަން ރައީސް ޞާލިޙު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވައުދުތައް އޮތްތާ އޮތީ. ކުރައްވަނީ އެހެން ކަމެއް. އަދި މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިޢުލާންކުރިއިރު، އާ ކަމެއް ނެތް ކޮށްފައެއް. ހަމަ އެކަނި ކޮންމެވެސް މިތާ އޮތް ފަޅެއް ހިއްކާ ވާހަކަ އެކަނި، އަލަށް ކަމެއް ކުރަން އިއުލާންކޮށްފަ އޮތީ. ދެން އެހެން ނޫނިއްޔާ ބޯން މެރޯ ހެދުންކަމަށް ވިޔަސް، ޑްރޯނުގަ ބޭސް އުފުލުން ކަމަށް ވިޔަސް، އަދި އެ ނޫން ވެސް ދެން ހުރި ހުރިހާ ކަމަކީ ނިމިދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގަ ފައްޓަން ތައްޔާރުވެ، ނިމިފަ ހުރި ކަމެއް. އާ އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް އަދިއެއް ނުފެނޭ.
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ހުރިހާ ކަމަކާ ވިސްނުމަށްފަހު، ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ އިންތިޚާބުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް ޢާޒިމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭނު ނިންމާލުމުގެ ޖަލްސާގެ ފަހުން ރައީސް ޞާލިޙް، އެމްޑީޕީގެ ޕޯޑިއަމަކުން ފެނުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
ކުދިއާބާދީ ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިސަރުކާރުގެ ނެތް: ރައީސް ސާލިހު
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތައް އިންތިހާއަށް ދޭނެ، އެއީ ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަބާރުން، ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން - ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި - ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި