ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 18:51
މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު
މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ޚަރަދަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުން
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓަށް 8.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
މުޅި އަހަރުގެ ބަޖެޓު ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން 16.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ބޭނުންވޭ

މި އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން، 550 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 8.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ، ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ދޭނެ އިންވެސްޓަރުން ހޯދަން މާލީ ވުޒާރާއިން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސުން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ، ސަރުކާރުން އާންމުކޮށްފައިވާ ދަރަނި ނެގުމުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ލޯނު ނުވަތަ ޓްރެޝަރީ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޭނެ ބަޔަކު ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން އެފައިސާ ހޯދާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ސަރުކާރުގެ އިސްކަންދޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ފަންޑިންގ ހޯދުން ކަމަށް ވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ދާއިރާތައް ހިމެނެއެވެ.

އެގޮތުން އެ އިއުލާނުގައި ބުނީ، އެ އިއުލާނުގެ އެއް ބޭނުމަކީ ދަރަނި ހޯދުމުގައި ހާމަކޮން ބޮޑު އުސޫލުތަކެއް ގެނުމުގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ ފައިނޭންސިންގގެ ބޭނުންތައް ވީހާވެސް ޚަރަދުކުޑަ ގޮތެއްގައި ފުއްދަން އެހީތެރިވެދިނުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ އިއުލާނުން ލިބޭ ފައިސާ އެކި ސިނާއަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާ، އުމްރާނީ މަސައްކަތްތައް، އަރބަން ޑެވެލޮޕްމެންޓް، މަސްވެރިކަން، ފަތުރުވެރިން އަދި ދަނޑުވެރިކަން ފަދަ ދާއިރާތައް ހިމެނެއެވެ.

8.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްގެ ގޮތުގައި 14.08 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަންޖެހެއެވެ. އަދި ލޯނާއި އެތެރޭގެ ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި 2.23 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖެހޭއިރު، މުޅި އަހަރުގެ ބަޖެޓު ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން 16.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ބޭނުންވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މި ފަހަރު ސަރުކާރުން އާންމުކޮށްފައިވަނީ، ޖުމްލަ ޑެފިސިޓް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދުގެ ގާތްގަޑަކަށް 60 އިންސައްތައެވެ.

އެ ފައިސާތައް ހޯދާނެ ގޮތްތައް ކަމުގައި ފިނޭންސުން އާންމުކުރި "އެނުއަލް ބޮރޮވިން ޕްލޭން" އިން ދައްކާގޮތުން، އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން 3.95 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާނީ ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރަތައް މެދުވެރިކޮށްގެންނާއި، ބޮންޑާއި، ޓީބިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި ބާކީވާ 12.36 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަނީ ބަޖެޓު ސަޕޯޓު ލޯނާއި، ބޮންޑުގެ އިތުރުން ހިލޭ އެހީންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް