ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 10:53
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް)
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް)
ސަން އޮންލައިން
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު
ކޮމެޓީގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާނަން: ޓޮމް
ޓޮމް ވިދާޅުވީ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ އެޕީލް ކޮމެޓީީ އަށް ކަމަށާއި މިވަގުތު އެފްއޭއެމްގައި އެޕީލް ކޮމެޓީއެއް ނެތް ކަމަށް

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ހުށަހެޅުއްވި ފޯމު ބަލައި ނުގަތުމަށް އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުން، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ޓޮމްގެ ފޯމު ބަލައި ނުގަތުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތުގައި ވެސް ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ތާއީދު ސިޓީ އޮތްކަމަށް ކޮމެޓީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ހަމައެހެންމެ، ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތުގައި އޮތް ވެލެންސިއާގެ ތާއީދު ސިޓީއަކީ ވެސް، ކުލަބުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ދީފައިވާ ސިޓީ ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެއް ކުލަބަކަށް ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ނުކުރެވޭނެތީ، ކޮމެޓީން ނިންމީ ވެލެންސިއާގެ ސިޓީ ބަލައިނުގަތުމަށެވެ. އެހެންވެ ޓޮމް އަތުގައި އޮތީ ދެ ކުލަބުގެ ތާއީދު ސިޓީ ކަމަށްވާތީ، ކޮމެޓީން ވަނީ ޓޮމްގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން "ރާއްޖެ އެމްވީ"އާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޓޮމް ވިދާޅުވީ، ކޮމެޓީގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަކީ، އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް ޓޮމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ޓޮމް ވިދާޅުވީ، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ އެޕީލް ކޮމެޓީީ އަށް ކަމަށާއި، މިވަގުތު އެފްއޭއެމްގައި އެޕީލް ކޮމެޓީއެއް ނެތް ކަމަށެވެ. މިވަގުތަށް ބަލާއިރު، އެއީ އޭނާގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާ އަށް އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ޓޮމް ވިދާޅުވި އެވެ. އިތުރަށް ޓޮމް ވިދާޅުވީ، އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މީހަކަށް، އެޕީލް ކޮމެޓީގައި ނުއިނދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ބަލާއިރު، އެފްއޭއެމްގައި ނެތް އެޕީލް ކޮމެޓީއެއް، މިއީ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމެއް. އަނެއްކޮޅުން، އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީގައި އިންނަ މީހަކަށް، އެޕީލް ކޮމެޓީގައި ނީނދެވޭނެ. އެޕީލް ކޮމެޓީ އަކީ ވެސް ވަކި ގޮތަކަށް އައްޔަން ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް. އެކަން އޮންނާނެ ސާފުކޮށް، އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި.
އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް) / އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަަދި ކުލަބު ވެލެންސިއާ އަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ޓޮމް އަކީ، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަން ކުރިން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. ނަމަވެސް، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ޓޮމް އިންތިޚާބުވިތާ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންތަކެއް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދީފަ އެވެ. އެއާއެކު، އެފްއޭއެމުން ވަނީ އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ޓޮމް ކުރިމަތިލާން ނިންމީ ވެސް، ފުޓުބޯޅައިގެ ޙާލަތު އިންތިހާ އަށް ދަށްވެ، އެފްއޭއެމް ބަނގުރޫޓުވާން ކައިވެރިވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ޓޮމް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމެވީ، ފުޓުބޯޅަ މިހާރު ވެއްޓެމުންދާ އަނދަވަޅުން ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް