ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 14:20
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައްސަލަ
ސިފައިންގެ އަދަދު އަންދާޒާކޮށްލެވޭވަރު ނުވާނަމަ އެއީ ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލުކަން - ފައްޔާޒް
 
މިހާރު މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާއި ދެކޮޅުވާ މައްސަލަ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔަތަން
 
މި ސަރުކާރުން ބުނަމުން އައީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހާމަކުރާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ އެއްބަސްވުންތައް ރިވިއުކުރަން ނުޖެހޭނެ
 
100ށް ވުރެ ގިނަ އެގްރީމަންޓުގެ ތެރެއިން މިލިޓަރީ ގުޅުންހުރި ދެތިން ހަތަރު އެގްރީމެންޓެއް އޮންނާނީ

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު އަންދާޒާކޮށްލެވޭ ވަރު ނުވާނަމަ އެއީ މި ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލުކަން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން އިންޑިއާ އައުޓް ފެއްޓެވީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ކަމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބިކަމަށް ބުނި ކަމަށާއި، އަދި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަލްޖަޒީރާއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި، ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ އެތައްހާސް ސިފައިން ތިބިކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެގައި ތިބިކަމަށް އިިދިކޮޅުން އެއިރު ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތާއި، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި ވާހަކަތައް ގަބޫލުކުރެވެން ފެށުނު ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އެއިރުންސުރެ އިންޑިއާ އައުޓް ކިޔަމުން އައިސް އިންޑިއާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އޮތީ ދިވެހިން އިންޑިއާއާ މެދު ދެކޭގޮތާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައި ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިއާ އައުޓް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހުގައި ވެސް އެހާ ހައްސާސީ ކަމެއް ނުރައްކާ ލެވެލްއަކަށް ގެންދަވަން އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ދެތިން ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ރައީސް މުއިއްޒު މުހާތަބުކުރައްވާ އަދިވެސް ހަރުކަށިކޮށް އިންޑިއާގެ ވާހަކަ ނަގައިގެން ދައްކާތަން. ދެމަސް ވެގެންދާއިރު، އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު އަންދާޒާކޮށްލެވޭ ވަރު ނުވާނަމަ އެއީ ވަރަށް ނާގާބިލުވުން. އިންޑިއާއެކު 100ށް ވުރެ ގިނަ އެއްބަސްވުން ހުރެދާނެ. ވަރަށް ގިނަ އެމްއޯޔޫތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސޮއިކުރިން. ކުޅިވަރާއި ގުޅޭ، ސިވިލްސަރވެންޓުން ޓްރެއިނިންގ ކުރުމާއި ގުޅޭ، ހެލްތު ދާއިރާއާއި ގުޅޭ. މިހެން ގޮސް 100ށް ވުރެ ގިނަ އެގްރީމަންޓުގެ ތެރެއިން މިލިޓަރީ ގުޅުންހުރި ދެތިން ހަތަރު އެގްރީމެންޓެއް އޮންނާނީ. މިލިޓަރީއެއް ވެސް ނޫން އެއީކީ. އެ ވިސްނުމުގައި ބެލިދާނެ، އެއީ ސަރަހައްދީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ
އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުން ބުނަމުން އައީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހާމަކުރާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ އެއްބަސްވުންތައް ރިވިއުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެއީ އެބޭފުޅުން ވިއްކި ވާހަކައެއް. އެހެންވީމާ އެ އެގްރީމަންޓް ރައްޔިތުން ބަލަން ދޭންވީ ނޫންތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންތާ އެ އެގްރީމަންޓް ހާމަނުކުރީ. އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވަނެކަމެއް ނޯންނާނޭ، ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެވާހަކަ ދެއްކީ ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ކުރެވޭ ކޮންމެ ކޮންމެ މުއާމަލާތެއް ހަމަ ނަގާ ދިއްކޮށްލާ ހާމަކުރުމެއް ނޯވޭ.
އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ އަމިއްލަ ޒާތުގައި މިނިވަން ވަރުގަދަ ގައުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދޭދޭ ގައުމުތަކާއި ދެކެވޭ ވާހަކަތާއި މަޝްވަރާތަކާއި ބައިލެޓްރަލް ގުޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ކުރާ ކަންކަން ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ މިހާރު މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާއި ދެކޮޅުވާ މައްސަލަ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔަތަން ކަމަށެވެ. ފައްޔާޒު މިފދައިން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންތަކެއް އިންޑިއާގެ އިސްވެރިންނާއި އިންޑިއާއަށް ފާޑުކިއާ ބަދުބަސް ބުނެފައިވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ބޫތު ބަހައްޓާފައި ހުރިގޮތުން ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރެވުނު، އިންޑިއާގެ އިންތިހާބުގައި ކުރެވިދާނެ ގިނަ ކަންކަން އެނގިގެންދިޔަ - ޝަހާބުއްދީން
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީ، އިންޑިޔާގައި އާންމު އިންތިހާބްގެ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ދަނީ
ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭތީ ނުނިދޭ، އިންޑިއާ އައުޓް ކެންޕޭނަށް ނުކުންނާނަން: ރައީސް ޔާމީން
އީރާނުން ހިފެހެއްޓި ބޯޓުގައި ތިބި އިންޑިޔާ ފަޅުވެރިންނާ އިންޑިޔާގެ އޮފިޝަލުން ބައްދަލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެނީ
މަރުގެ އިންޒާރު އެތައްފަހަރެއްގެ މަތިން ދީފައިވާ ސަލްމާން ޚާން ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
ކެނެޑާގައި ކާރެއްގެ ތެރޭގައި ބަޑިޖަހައި، އިންޑިއާގެ 24 އަހަރުގެ ރައްޔިތަކު މަރާލައިފި
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ