ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 19:38
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް، މާފަންނުގެ ގެތަކަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ބައްލަވަނީ
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް، މާފަންނުގެ ގެތަކަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ބައްލަވަނީ
އެމްޑީޕީ
މާފަންމު ޑޯރ ޓު ޑޯރ
މޭޔަރުކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފިނަމަ، ދެ އަހަރާއި ބައިގެ ފަހުން ފެނިގެންދާނީ މިއަށްވުރެ ހިތްފަސޭހަ މާލެއެއް: އާޒިމް
 
މާލޭ ރައްޔިތުންގެ 80 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެނީ ވަރަށް ދަތިހާލުގައި
 
400އަށްވުރެ ގިނަ ގެއަށް ވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންގެ ހާލު ގާތުން ބައްލަވާފައިވޭ

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފިނަމަ، ދެ އަހަރާއި ބައިގެ ފަހުން ފެނިގެންދާނީ މިހާރަށްވުރެ ހިތްފަސޭހަ، ރައްޔިތުން އުޅޭ ހިތްވާ މާލެއެއް ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މާފަންނުގެ ގެތަކަށް ޑޯރ ޓު ޑޯރ ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ކެމްޕެއިނުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން 400އަށްވުރެ ގިނަ ގެއަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހާލު ގާތުން ބައްލަވާފައި ވާކަމަށާއި، ޓީމުގެ މެމްބަރުން އެއަށްވުރެ ގިނަ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ގާތުން ބަލާފައިވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާތަނަށް ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، މައްޗަންގޮޅީގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ބައްލަވާފައި ވާކަމަށާއި، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ގަލޮޅު އަދި ހެންވޭރުގެ ގެތަކަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ބައްލަވާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ މުޅި މާލެ ކަވަރުކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ 80 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެނީ ވަރަށް ދަތިހާލުގައި ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ބެލިއިރު 80 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަރަށް ދަތިހާލުގަ އުޅެނީ. އެގޮތަށް ބަލާއިރު އެމްޑީޕީގެ އަބަދުވެސް ވިސްނުމަކީ ރައްޔިތުން ތިބި ހާލު ބަލައިގެން، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދިނުން. އެގޮތުގެމަތިން ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން މިވަނީ މާލޭގަ ދިރިއުޅޭ، ގޯތި ބޭނުންވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށާފަ. އެ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފަ ވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނބުރި ސަރުކާރަށް ނާދެވުނީމަ އެ ޕްރޮފްރާމް ހުއްޓިގެން އުޅޭތީ އެ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒު.
އާދަމް އާޒިމް / އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް

އާޒިމް ވަނީ މިސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫއުކަމުގައިވާ ފުށިދިއްގަރުފަޅު މަޝްރޫއަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް އެގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން (ގައުމުގެ މިހާރުގެ މާލީގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު) ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު އެގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ކަންކަން ކުރެވޭނެ މީހެއް ކަމަށާއި، ކަންކަން ކުރެވޭނެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދޮގުހަދައިގެން ދައްކާ ވާހަކަތައް ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު އެނގޭކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް