ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 16:53
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް މުޙައްމަދު ތޮލާލް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް މުޙައްމަދު ތޮލާލް
ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ
އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަ
އެފްއޭއެމްއިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް އަށް ފުރިހަމަ މައުލޫމާތެއް ނުދިން
 
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް އިން ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯއްދަވަނީ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް އެދުނު ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު އެފްއޭއެމް އިން ނުދިންކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް މުޙައްމަދު ތޮލާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާއިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ތޮލާލް ވިދާޅުވީ އެދުނު މައުލޫމާތުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި, ނަމަވެސް ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުލިބުނު ކަމަށެވެ. ކޮމިޝަނަރު ތޮލާލް އެފްއޭއެމްގައި ފުރަތަމަ އެދުނީ އެއެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލަން ނިންމި އެކްސްކޯ ބައްދަލުވުމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށެވެ. އެގޮތުން އެބައްދަލުވުމުގައި ހާޒިރީއާއި, ޔައުމިއްޔާ ހިމެނޭ ގޮތުން ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ހޯދަން އެދުނެވެ. އެމައުލޫމާތުގެ މިންވަރެއް އެފްއޭއެމްއިން ދީފައި ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލަން ކޮމިޝަނަރު އޮފް ސްޕޯރޓްސް އެންގެވި ފަހުންނެވެ.

އޭގެފަހުންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ބައެއް މައުލޫމާތު ހޯދަން އެދިގެން އޭގެވެސް ފުރިހަމަ މައުލޫމާތެއް ނުލިބޭ, ކޮންމެސްވަރެއްގެ މައުލޫމާތުތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް މީގަ ވާގޮތަކީ މުޅި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލިބެލުމުން އެބަފާހަގަކުރެވޭ. އެމައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން.
މުހައްމަދު ތޮލާލް/ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް

ތޮލާލް ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމްގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތައް ބަލާއިރު ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން, ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނާ އެފިލިއޭޓް ވެފައިހުރި ކްލަބްތަކުގެ ތެރެއިންވެސް މިހާރު މައްސަލަތަކެއް އަންނަ ކަމަށެވެ. މައިގަނޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ވެލެންސިޔާގެ ނަން ނުގެންނަވާ ތޮލާލް ފާހަގަކުރެއްވީ ވެލެންސިޔާގެ މައްސަލައެވެ. އެއީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ސިޓީ ދިނުމާއި, ކްލަބްގެ ޗެއަރމަން އަބުދުالله އަޒްމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަމަށް ބޯޑްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބުނުމާއި, އެވާހަކަ އަޒްމީން ދޮގުކުރެއްވުމެވެ. އަދި އަޒްމީންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަވެސް ތޮލާލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ތޮލާލް ވިދާޅުވީ މިހާރު ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ހިސާބުން ވަރަށްބޮޑަށް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ބަލައިގެން ނޫނީ ކުރިއަށްދާނެ މަގެއް ފެންނަން ނެތް ނެތްކަމަށެވެ.

އެހެންވީމަ މިހާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލާ ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފްއޭގެ އިންތިޚާބާ އެއްކޮށް ކުރިއަށްދެވޭނެ ކަމަށް, އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ. ޤަނޫނީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ލަފައާއެކު ދެން އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރާނަން. މިސާލަކަށް ފީފާއާ, އޭއެފްސީއާ, އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާ އަދި ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލާ ކަމަށްވިޔަސް.
މުހައްމަދު ތޮލާލް/ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް ވިދާޅުވީ ބޭނުންވަނީ ކުޅިވަރު ނުހުއްޓި ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށާއި, ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލައިން ހައްލެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރައްވަނީވެސް އެމަގުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ރަނގަޅު ކުރަން ހުއްޓަން ޖެހޭ ހިސާބެއްގައި ހުއްޓާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ މަގަށް އެފްއޭއެމްއިން އަމަލުކުރާ ނަމަ އެހީތެރިކަން ދިނުން ހުއްޓާލާނެކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް