ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:22
ސަސްޕެންޑްކުރި ތިން ނައިބު ވަޒީރުން
ސަސްޕެންޑްކުރި ތިން ނައިބު ވަޒީރުން
ޓްވީޓަރ
ރާއްޖެެއިން އިންޑިއާއަށް މަލާމަތްކުރުން
ރާއްޖޭގެ ބުކިންތައް ކެންސަލް ވަމުންދަނީ، ގިނަ ބަޔަކު ގޮވާލަމުންދަނީ ނައިބް ވަޒީރުންގެ އިސްތިއުފާއަށް
 
"އީޒް މައި ޓްރިޕް" އިން މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ހުރި ހުރިހާ ފްލައިޓް ބުކިންގތަކެއް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމާފައި
 
ނައިބް ވަޒީރުންތައް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ހޫނުފެނަށް ވެއްޓިފައިމިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
 
ރާއްޖެއަކީ އަބަދުވެސް، ހުރިހާ ޤައުމަކާވެސް އެކުވެރި ގުޅުމެއް ބާއްވާ ޤައުމެއް

ރާއްޖެއަކީ އަބަދުވެސް، ހުރިހާ ޤައުމަކާވެސް އެކުވެރި ގުޅުމެއް ބާއްވާ ޤައުމެކެވެ. އެއްވެސް ޤައުމަކާ ޖެހިގަނެ، އަރައިރުންވެ، ކޯޅި އުޅުނު ޤައުމެއް ނޫނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކަށް ބުރޫނާރާނެ ގޮތަށް، ޑިޕްލޮމެސީއަށް ވިސްނައިގެން ކަންކަން ބައްޓަން ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް އިސްކަންދެއެވެ.

ބައެއް ވެރިކަންތަކުގައި ޚާރިޖީ ގޮތުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާ ޒާތުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވީނަމަވެސް، ސަރުކާރުގައި އޮވެ ވަކި ޤައުމަކާ ކޯޅެން ނުކުތުމަކީ ރާއްޖެއިން މީގެ ކުރިން ކުރި ކަމެއް ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަކުންނާއި، ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ މެމްބަރުންތަކެއް މިވަނީ މުޅި ޤައުމުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަަކަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަށް، ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމުގެ ހާއްޔެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ބޭރުގެ ދުނިޔެއަށް ދައްކާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތަކެއްގައި ތިއްބަވައި، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ސިދާ އަމާޒުކޮށް، އިސްރާއީލުގެ ޕަޕެޓެއް ކަމަށާއި، ޖޯކަރެއްކަމަށް އަދި އިންޑިޔާ އަކީ ހަޑި، ހުތުރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާ ނައިބް ވަޒީރުންތައް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ހޫނުފެނަށް ވެއްޓިފައިމިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމެވެ.

އިންޑިއާގެ އޮންލައިން ޓްރެވަލް ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ "އީޒް މައި ޓްރިޕް" އިން މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ހުރި ހުރިހާ ފްލައިޓް ބުކިންގތަކެއް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެކަން އިއުލާނު ކުރައްވައި އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި ކޯ ފައުންޑަރ ނިޝާންތް ޕިއްޓީ ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއާއެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އީޒް މައި ޓްރިޕްގެ ރާއްޖެއަށް ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންތަކުގެ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކަމުގެ ސަަބަބުން އުފަންވެފައިވާ "ޗަލޯލަކްޝަދީޕް" ކެމްޕޭން ޕްރޮމޯޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. މި ކެމްޕޭނަކީ ރާއްޖޭގެ ބަދަލުގައި ލަކްޝަދީޕް ހިޔާރު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ކެމްޕޭނެކެވެ. އޭގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ނުތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއިން "ބޮއިކޮޓްމޯލްޑިވްސް" ހޭޝްޓެގްވެސް ދަނީ އިތުރަށް ފުޅާވަމުންނެވެ. އެތައް މިލިއަން ފޮލޯވަރުންނެއް ތިބި، އަދި މީގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް ތައުރީފު ކުރަމުން ދިޔަ އިންޑިއާގެ އެކި ސެލެބްރިޓީން ގެންދަނީ އެމީހުން ދެން ދުވަހަކުވެސް ރާއްޖެއަށް ނާންނާނެކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

އެތައް ބަޔަކު އެމީހުންގެ ބުކިންގތައް ކެންސަލްކޮށް، އެކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރީތި ނަން މި ދަނީ ކިލަނބުވަމުންނެވެ.

ސުވާލަކީ މިކަމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކުތޯއެވެ؟ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖިއްޔާއިންވެސް މި ކަންކަން ކުށްވެރިކޮށް ނެރުނު ބަޔާނުގައި ކުޑަމިނުން އިންޑިއާގެ ނަންވެސް ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ. ނުވިތާކަށް މިކަން ހިނގިތާ 24 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ވަޒީރެއްވެސް ކުޑަމިނުން މާފަށްވެސް އެދިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑު ކުރެއްވި ވަޒީރުންނަކީ ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ވުޒާރާގެ ނައިބު ވަޒީރުން ކަމުގައިވާ މަރިޔަމް ޝިއުނާ، މަލްޝާ ޝަރީފް އަދި މަހުޒޫމް މާޖިދު އެވެ.

މިއަދު ގިނަ ބަޔަކު ގޮވާލަމުން ގެންދަނީ އެބޭފުޅުން ހަމައެކަނި ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކުން ނުފުދޭ ކަމަށެވެ. މިއީ ހަގީގަތުގައި ގައުމީ ސަލާމަތާވެސް ގުޅުންހުރި ކަމެއް ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ވަރުގަދަ އިދާރީ ތަހުގީގުތަކެއް ހިންގަންޖެހޭކަމަށްވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

މިއީ އެބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ ވަރުގެ ޙާލަތެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސިފަކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް