ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 13:02
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަހްޝަރު ދުވަހުގެ ހޫނުން ރައްކާތެރިވުން
ގިޔާމަތް ދުވަހުން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ އެއްބަޔަކީ އަދުލުވެރި ވެރިން، ވެރިމީހާ ހިންގުންތެރިވެއްޖެނަމަ ގައުމު ތަރައްގީވާނެ: ޚުތުބާ
 
ގިޔާމަތް ދުވަހުން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ އެއްބަޔަކީ އަދުލުވެރި ވެރިޔާ
 
ދަރަަނިވެރިޔާއަށް ލުއިކޮށްދޭ މީހާއަށް ގިޔާމަތް ދުވަހުން މާތްﷲ އެކަލާނގެ އަރްޝީގެ ހިޔާވަހިކަން ދެއްވާނެ
 
ގިޔާމަތް ދުވަހަކީ ބޮޑުވެގެންވާ، ބިރުވެރި ދުވަހެއް

ގިޔާމަތް ދުވަހުން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ އެއްބަޔަކީ އަދުލުވެރި ވެރިން ކަމަށާއި، ވެރިމީހާ ހިންގުންތެރި ވެއްޖެނަމަ ގައުމު ތަރައްގީވާނެ ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''މަހްޝަރު ދުވަހުގެ ހޫނުން ރައްކާތެރިވުން'' މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ ގިޔާމަތް ދުވަހަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ދުވަހެއް ކަމަށާއި، ބިރުވެރި ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. އެ ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ބޮޑުކަމުން މީސްތަކުން ފިތްކަނޑައިގެން ދާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މާތްﷲ ވަހީކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއްގެ މާނާގައިވަނީ ''އޭ މީސްތަކުންނޭ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަގުވާ ވެރިވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ގިޔާމަތްވުމުގެ ބިންހެލުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެ ޒަލްޒަލާތައް ފެންނަ ދުވަހު ކިރުމައިން އެއުރެން ކިރުދޭ ދަރިންގެ މަތިން ހަނދާންނެތި އަދި މާބަނޑު އަންހެނުން އެއުރެންގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރި ވިހައި އަދި މީސްތަކުން މަސްތުވެފައި ތިބޭބަޔަކު ފަދައިން ތިބާ ދެކޭނޫއެވެ. ނަމަވެސް އެއުރެން ވަނީ މަސްތުވެފައެއް ނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ﷲގެ އަޒާބު ގަދަފަދައީއެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ގިޔާމަތް ދުވަހު އިރު ހުންނާނީ މީސްތަކުންގެ ބޯތަކާއި ނުހަނު ކައިރީގައި ކަމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިރުގެ ގަދަ އަވީން ހިޔާވަހިކަމެއް ލިބޭނެ މަގުތަކެއް ރަސޫލާ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އެކަންކަމުގައި ހިފަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެފަދަ މީހާއަށް ބިރުވެރި ދުވަހުގެ ދިލަ އަވީން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ހިޔާވަހިކަމެއް މާތް ﷲ ދެއްވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެކަލާނގެ އަރްޝީގެ ހިޔާވަހިކަން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މަހްޝަރު ދުވަހުގެ ގަދަހޫނުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަތްމަތި ދަތި މީހާއަށް އޭނާގެ ދަރަނި އަދާކުރުމުގައި ލުއިކޮށްދިނުންކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ، މިއީ މީސްތަކުންގެ މުދާ ބާތިލް ގޮތުގައި ކެއުމަށްޓަކައި ދަރަނި ނަގާ މީހުންގެ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށާއި، ދަރަނި އަދާކުރެވޭ ހާލުގައި ދަރަނި އަދާނުކޮށް ދިގު ދަންމާ މީހުންގެ ވާހަކައެއްވެސް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ ދަރަންޏެއް ނެގިފަހުން ވެސް ތަނަވަސްކަމެއް ނުލިބި ދަރަނި ދައްކަން ނުކުޅެދިފައިވާ މީހާއަށް މުހުލަތުދިނުން ނުވަތަ ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދެވިދާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ދަރަަނިވެރިޔާއަށް ލުއިކޮށްދޭ މީހާއަށް ގިޔާމަތް ދުވަހުން މާތްﷲ އެކަލާނގެ އަރްޝީގެ ހިޔާވަހިކަން ދެއްވާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ހަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ '' ﷲގެ ހިޔާވަހިކަން ނޫން އެހެން ހިޔާވަހިކަމެއް ނުވާ ދުވަހު މާތް ﷲ ހަތް ބާވަތެއްގެ ބަޔަކަށް ހިޔާވަހިކަން ދެއްވާނެއެވެ. އެއީ: އަދްލުވެރި އިމާމާއާއި، އޭނާގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުންމަތީ ބޮޑުވި ޒުވާނާއާއި، މިސްކިތަށް ހިތްޖެހިފައިވާ މީހާ އެބަހީ: ނަމާދުތަކަށް އިންތިޒާރުކޮށް އެއަށް ރައްކާތެރިވާ މީހާ އާއި ﷲގެ ވަޖްހުފުޅަށްޓަކައި އެކަކު އަނެކަކުދެކެ ލޯބިވެ އެކުގައި އުޅެ އެގޮތުގައި ވަކިވެދިޔަ ދެމީހުންނާއި، ހަސަބާއ ނަސަބުން މަތިވެރި ރީތި އަންހެނަކު ފާހިޝްކަމަކަށް ދައުވަތު ދިނުމުން އަހުރެން ﷲ ދެކެ ބިރުގަނެއޭ ބުނެ އެކަމާ ދުރުހެލިވި މީހާއާއި ކަނާއަތުން ސަދަގާތްކުރި އެއްޗެއް އޭނާގެ ވާތަށް ވެސް ނޭނގޭހައި މިންވަރަށް ވަންހަނާކުރި މީހާއާއި އެކަނިމާއެކަނި، ތަނެއްގައި އިނދެ ﷲ ހަނދުމަކޮށް އޭނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރި މީހާއެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ ގިޔާމަތް ދުވަހުން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ އެއްބަޔަކީ އަދުލުވެރި ވެރިޔާ ކަމަށެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އިސްވެދިޔަ ހަދީޘްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިމީހާ ގިންތި ގެންނެވީ މި ގިންތީގެ ފައިދާއާއި ލާބަ ބޮޑުކަމުން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ވެރިމީހާ ރަނގަޅު ވެއްޖެނަމަ ރައްޔިތުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށާއި، ވެރިމީހާ ހިންގުންތެރި ވެއްޖެނަމަ ގައުމު ތަރައްގީވެ ފާގަތިކަން އާއްމުވާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ
މިމައްސަރަކީ މުޅި އުމުރުގައި ކޮށްފައިވާ ފާފައިން ތާހިރުވުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް، ރޭއަޅުކަންކުރުން އިތުރުކުރޭ: ޚުތުބާ
ރަމަޟާން މަހު ހަޔާތަށް ބޮޑުބަދަލެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ، ދެވަނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ފުރުސަތެއް ނުލިބިދާނެ: ޚުތުބާ
"ރޯދައިގެ އެންމެ މުހިންމު ހިކުމަތަކީ ސިއްރާއި ފާޅުގައި ތިމާކުރާ އަމަލުތައް ﷲ ބައްލަވާވޮޑިގެންވާކަން ދެނެގަނެ، ނަފްސު ތަހުޛީބުކުރުން"
ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔަންވީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެއްޗަށް އިސްކަންދީގެނެއް ނޫން: ޚުތުބާ
ގައުމު ބިނާކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަކީ ވާޖިބެއް: ޚުތުބާ
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ