ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 11:09
ފަލަސްތީނުގެ ޤަތުލްއާންމުގައި ކޮންމެދުވަކު އެތައްބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލޭ
ފަލަސްތީނުގެ ޤަތުލްއާންމުގައި ކޮންމެދުވަކު އެތައްބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލޭ
ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ
ޔަހޫދީންގެ ޤަތުލުއާންމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށަނީ
 
ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލައިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 22،185އަށް ވަނީ އަރައިފައި

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޔަހޫދީ ޓެރެރިސްޓުން ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުއާންމާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް މި މަހުގެ 11ން 14އަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. 

ޔަހޫދީން ފަލަސްޠީނުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާނަކީ ޤަތުލުއާންމުގެ ދައުވާ އިންސާފާ ބެހޭ ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދާފައި ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ދެކުނު އެފްރިކާއިންނެވެ. އެ ޤައުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ބުނެފައި ވަނީ 1948 ވަނަ އަހަރުގެ ޤަތުލުއާންމާ ބެހޭ މުއާހަދާއާ ޔަހޫދީން ޚިލާފުވަމުންދާ ކަމުގައެވެ.

އިންސާފާބެހޭ ކޯޓަކީ ދަޢުލަތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތް ނިންމައި އިންސާފު ހޯދައިދޭ އދގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާނެ ކަމަށް ޔަހޫދީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަޑުއެހުންތަކަށް ފަހު ކުއްލި މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓުން ޢާންމުކޮށް އެއް ހަފުތާ ނުވަތަ ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތެއް ނަގައެވެ.

ކޯޓުން އިއްވާ ޙުކުމްތަކަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޙުކުމްތަކެއް ނަމަވެސް އެ ޙުކުމްތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ބާރެއް އެ ކޯޓަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ. 

ފަލަސްޠީނުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޔަހޫދީ ފައުޖުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާން ހުއްޓުވުމުގެ ޢަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ދެކުނު އެފްރިކާއިން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ވަނީ އެދިފައެވެ.

ޔަހޫދީންގެ ޢުދުވާނާ ގުޅިގެން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޔާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމުގައި ވެސް ދެކުނު އެފްރިކާއިން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އިންސާފުގެ ކޯޓުގެ އިތުރުން ދަ ހޭގުގައި ހުންނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖިނާޢީ ކޯޓުން ވެސް ދަނީ ޔަހޫދީންނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަމުންނެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައިވެސް ޔަހޫދީން ވަނީ ފަލަސްޠީނުގެ 207 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފައިވާއިރު، އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޔަހޫދީ ފައުޖުތަކުން ޣައްޒާގެ އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދެމުންގެންދާ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލައިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 22،185އަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ