ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 21:39
ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ގައްޒާގެ ރައްޔިތުން ޓެންޓްތަކުގައި
ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ގައްޒާގެ ރައްޔިތުން ޓެންޓްތަކުގައި
ރޮއިޓާސް
ގައްޒާ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް
2024 އާއި ޣައްޒާގެ އުންމީދުތައް...
 
އިޒްރޭލުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުޢާންމުގައި މި ދުނިޔެ ދޫކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 21800 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާ
 
2.3 މިލިއަނެއްހާ ރަށްވެހިންނަކީ މިއަދު މި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބިކަ ޙާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުން

މީލާދީ ސަނަތުން 2 ހާހާއި 23 ވަނަ އަހަރަށް ވަދާޢުގެ ސަލާމްކޮށް، އައު ޢަޒުމުތަކާއި، އުންމީދުތަކާއި ހުވަފެންތަކާއެކު 2024 ވަނަ އަހަރާ ދުނިޔެ ކުރިމަތިލިއިރު، މި ފެށުނު އައު އަހަރަކީ ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީންގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައި އޮތް ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިންނަށް މާ ތަފާތު ފެށުމެއް ނޫނެވެ. ވެގެން ވިއްޔާ ޢުދުވާންތައް އިތުރުވީއެވެ. ނަސްލު ދޮވެލުމަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުން ދާ ޤަތުލުޢާންމަށް 3 މަސް ވާން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައި ވާ އިރު، 2024 ވަނަ އަހަރަކީ ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިދާނެ އަހަރަކަށް ވެދާނެ ކަމަކަށް ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިން މާ ބޮޑު އުންމީދެއް ނުކުރެއެވެ.

41 ކިލޯމީޓަރު ދިގަށް، 6 އާއި 12 ކިލޯމީޓަރު ހުރަހަށް ދެމިފައި އޮތް ޣާއްޒާގެ 2.3 މިލިއަނެއްހާ ރަށްވެހިންނަކީ މިއަދު މި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބިކަ ޙާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނޭ ދެންނެވުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން ދާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ވަސް، މި ބިންމަތިން ފޮހެލާނެ ކަމަށް ބުނެ އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން ޔަހޫދީން ހިންގަމުން އަންނަ ޤަތުލުޢާންމުގައި މުޅި ޣައްޒާ ހަފުސްކޮށްފިއެވެ. އެ ރަށުގެ ހުރިހާ ރަށްވެހިންހެން މިހާރު ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ޣައްޒާއާއި މިޞްރު ހިއްސާ ކުރާ ރަފަޙު ބޯޑަރު ސަރަޙައްދުގައެވެ. އެއީވެސް ވަކި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ވާ ސަރަޙައްދެއް ނޫނެވެ. ޑިސެމްބަރު 31 ވަނަ ދުވަހު، ރަފަޙުގެ މަގުތަކަށް ބަލައިލުމުން އެކަނިވެސް، އައު އަހަރަކީ ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިންގެ ސިކުނޑީގައި މިއަދު އޮތް ލަފުޒުތަކެއް ނޫންކަން ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކުހެން އަވަދިނެތި ބަލަމުން ދިޔައީ ބޯހިޔާކޮށްލެވޭނެ ގޮތެއް ވޭތޯއެވެ. ކާއެތިކޮޅެއް ލިބޭތޯއެވެ. ސާފު ފެންފޮދެއް ލިބޭތޯއެވެ.

ރަފަޙުން ބައްދަލުވި އެކަކީ ފަލަސްޠީނުގެ މެދު ޢުމުރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށް ވާ އަބޫ ޢަބްދުﷲ އަލް-އަޣާއެވެ. އޭނާއަކީ މީގެ ކުރިން ޚާން ޔޫނިސްގައި ދިރިއުޅެމުން އައި މީހެކެވެ. އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކުގައި އޭނާގެ ގެ ސުންނާފަތިކޮށްލުމުން ރަފަޙަށް ބަދަލުވީއެވެ. ޔަހޫދީންގެ ޙަމަލާތަކުގައި، އަބޫ ޢަދުﷲ އަލް-އަޣާއަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ 2 ދަރިއަކުވެސް ވަނީ މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެގޮސްފައެވެ.

މީ ލޭ އޮހުރުވުންތަކުގެ އަހަރެއް. އޮކްޓޯބަރު މަސް ފެށީއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް އާދެވުނު އިރު އެތައް ކާރިޘާއަކަށް އަހަރެމެން ހުށަހެޅިއްޖެ. ކުރިން އޮތް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ފިއްތުންތަކާ ހެދި އަހަރެމެން އޭރުވެސް ދިޔައީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން އަދި ދިރިއުޅުމުގެ އެހެންވެސް ކަންކަމުގަ ވަރަށް ގިނަ ތަކުލީފުތައް އުފުލަމުން. އެކަމަކު މި ހަނގުރާމައެއް ފެށިފަހުން އަހަރެންގެ ގެދޮރު ގެއްލިއްޖެ. ޢާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުން މަރުވެއްޖެ. މާތް ﷲ އެމީހުންގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަޙުމަތްލައްވާށި. އަހަންނަށް ބޮޑުބެ ކިޔާ 12 އަހަރުގެ 2 ދަރިންވެސް ޝަހީދުކޮށްލީ އަހަރެންވެސް ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގޭ ތެރޭގަ. ޢާއިލާގެ އެތައް މެންބަރުންނެއް ޒަޚަމްވި.
އަބޫ ޢަބްދުﷲ އަލް-އަޣާ؛ ޣައްޒާގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހެއް

ޣައްޒާގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ޚަބަރު ދޭ ގޮތުގައި، އިޒްރޭލުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުޢާންމުގައި މި ދުނިޔެ ދޫކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 21800 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. އެއީ ކޮންކޮން ބައެއްކަން ކަށަވަރު ވެގެން މަރުގެ ދަފުތަރުގައި ލިސްޓު ކުރި މީހުންގެ ޢަދަދެވެ. އެޔެއް މިޔެއް ބެލުމެއް ނެތި، އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ވައިގެ މަގުން ދެމުން ގެންދާ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތަލުގައި ބިމާ ހަމަކުރާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ދަށުގައި ތާށިވެ، މަރުވެފައިވާ އަދި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވާނެ ކަމަށް ޣައްޒާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާއާއި އެމެރިކާއަށް އެއްބާރުލުން ދޭ އެކުވެރި ޤައުމުތަކުން ޖަހައިދީގެން އުޅޭ އައްޑަނައިގެ ނިވަލުގައި އޮވެގެން އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ޙަމަލާތަކުގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވިއެއް ކަމަކު ޣައްޒާގެ ދިރިތިބީންނަކަށް ވަކި ސަލާމަތެއް ނެތެވެ. މުޅި ރަށަށް ވަނީ ބަނޑުހައިހޫނުކަން ވެރިވެއެވެ. ބަލިމަޑުކަން އިންތިހާއެވެ. މާޔޫސްކަމާއި އެކަނިވެރިކަމާއި، ކަރުނަ ފިޔަވާ އެ ފަސްގަނޑުގައި މިއަދު ހަމަ އެހެން އެކައްޗެއްވެސް ނެތެވެ. އީމާންތެރިކަމުން ފުރިގެން ވާ ސާބިތު ހިތްތަކެއް މެނުވީއެވެ. ކާނެ އެއްޗެއް ނެތް ތާ، ބޯނެ ފެން ފޮދެއްގެ މިންވަރުވެސް ނުލިބިގެން އުޅޭ އިރު، ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިންގެ ކިބައިން ފެނިގެންދާ ހިތްވަރާއި ޢަޒުމަކީ މި ދެންނެވި އީމާންތެރިކަމުން އެ ހިތްތަކަށް ލިބިދޭ ތަސައްލީއެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރު، އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ހަފުސްކޮށްލާފަ އޮތް ގެއަށް ގޮސް، އެތަނުގަ ޓެންޓެއް ޖަހައިގެން، އެތާ ދިރިއުޅެލަން. 2024 ވަނަ އަހަރަކީ، އަހަރެމެންގެ ދަރިންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކީ ދިރިއުޅެލެވޭނެ އަހަރަކަށް ވުން އުންމީދަކީ. ސްކޫލުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ގޮސް، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނުކުމެ، އާމްދަނީއެއް ހޯދޭނެ ގޮތެއް ވާން އުންމީދު ކުރެވެނީ.
އަބޫ ޢަބްދުﷲ އަލް-އަޣާ؛ ޣައްޒާގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހެއް

ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީ އިޒްރޭލާއި ފަލަސްޠީނާ ދެމެދު 75 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިގުލައި ގޮސްފައި ވާ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ސިޔާސީ ފެންވަރުގެ ޙައްލެއް ހޯދި ދާނެ ކަމަށް އޮތް ކުޑަނަމަވެސް އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު މިހާރު ވަނީ މުޅިންހެން ނިވިފައެވެ. ރަފަޙުން ވާހަކަ ދެއްކި ސޫޒަން ޚާދިރުގެ ގިސްލުމާއި ރުއިމުންވެސް އިވިގެން ދިޔައީ ހަމަ އެ އަޑެވެ.

2023ގަ އޮތްހައިވެސް ކަމަކީ ވޭނާއި ތަކުލީފު. އޮކްޓޯބަރ ފެށީއްސުރެ އަހަރެމެން މިދަނީ މަގުތައް މަތީ ފޭލިގެތައް ޖަހައިގެން އެތަންތަނުގަ ވަރަށް ޙާލުގަ ދުވަސްތައް ގުނަމުން. އަހަރެމެންގެ ގެދޮރު ސުންނާފަތި ކުރި ފަހުން. އަހަރެމެން ވަރަށް ޙާލުގަ ދިރިއުޅެނީ މި. ކަރަންޓެއް ނެތް. ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފަ. އަހަންނަކަށް ބޭހެއް ނުކެވޭ. ކައްކާލާނެ ގޭސްކޮޅެއް ނެތް. ކައްކަން މި ޖެހެނީ ދަރުޖައްސައިގެން. އަހަރެމެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން މި އޮންނަނީ މަގުތައް މަތީގަ. ކައިބޮއެ ހަދަނީ މަގުތައް މަތީގަ. ދިރިއުޅެނީ މަގުތައް މަތީ. މަރުވެދަނީވެސް މަގުތައް މަތީގަ. އަހަރެމެންގެ ދަރިންކޮޅުވެސް ހަމަ އެހެން. އަހަރެމެން އެންމެންނަކީ ގެދޮރު ގެއްލިފަ ތިބި މީހުން. 2024 އަށް ކުރެވޭހާވެސް އުންމީދަކީ ހަނގުރާމަ ނިމުން. ޢުމުރުގެ ބާކީ އޮތް ބައި، އުފަލުގަ ހޭދަކޮށްލެވޭނެ ގޮތެއް ވުން. ތެދެއް. މުޅި ޣައްޒާ އޮތީ ހަފުސްކޮށްފަ. ދާނެ ތަނެއް ނެތް. އެކަމަކު، އަހަރެމެން މި އެދެހާވެސް ހަނގުރާމައިގެ އަޑުފަށްގަނޑު ކެނޑިގެން ދިއުން. ދަރިންގެ ހިތްތަކުގަ އޮތް ބިރު ފިލައި ދިއުން. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާ މީހުން އުޅޭހެން އުފަލުގަ އުޅެލަން ބޭނުންވަނީ. ނާއިންސާފާ ހެދި ޒުވާނުން މިތަނުން ފައިބައިފި. ނިކަން އަހަރެމެންގެ ދަރިން ގާތުވެސް އަހާލަބަލަ. އެކުދިންވެސް އެދެނީ ސުލްޙައަށް. ހަނގުރާމައަށް ނިމުން ގެންނަން. ކަމާ ނުވެސް ބެހޭ ކުޑަ ކުދިންތަކެއް މަރުވަމުން އެ ދަނީ.
ސޫޒަން ޚާދިރު؛ ގެދޮރު ގެއްލިފައި ވާ ޣައްޒާ ރަށްވެއްސެއް

ޣައްޒާގެ މުޅި އާބާދީހެން މިއަދު އޮތީ އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ރެފިއުޖީންނަށްވެފައެވެ. ރަފަޙުގެ ވަގުތީ ޓެންޓުތަކުން ޖާގައެއް ލިބޭތޯ އެމީހަކަށް ވީ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަންޒަރަކީ، އެ މަންޒަރެއް ބަލައިލަން، ކޮންމެކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތަށް ކުޅަދާނަ ވާނެ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. ޣައްޒާގައި އދއިން ހިންގަމުން ދިޔަ ސްކޫލުތަކަކީ ވަގުތީ ހިޔާތަކަކަށް ބަދަލު ކުރި ނަމަވެސް، ޤަތުލުޢާންމުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެތަންތަންވެސް ފުރި ބާރުވެއްޖެއެވެ. ޕްލާސްޓިކް ސަތަރިން ޖަހާ ވަގުތީ ފޭލިގެތަކުގައި ވަނީ ހަނދާންތަކެކެވެ. ހިތްދަތި ހަނދާންތަކެކެވެ. މިކަންކަމަކީ، ފިތިބާރުވެގެން ނަމަވެސް ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމާއި ޤަތުލުޢާންމުގެ މައިދާނެއްގައި ދިރިއުޅެން މަޖުބޫރުވެފައި ނެތް ބަޔަކަށް ވިސްނޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.

އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުޢާންމު ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި، ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތެވެ. ޑިމޮކްރަސީއާއި އަމިއްލަވަންތަކަމުގެ ފައިދާއެއް ނުކުރިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެ ސުންނާފަތި ކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާއިން ރާވަމުންދާ ކުޅިގަނޑުގައި ހަމަ ކޮންމެ ޤައުމަކުންވެސް ޖެހެނީއެވެ. ބައެއް ޤައުމުތަކުން ގަސްތުގައެވެ. އަނެއް ބައި ޤައުމުތަކަށް އެނޫން ގޮތެއް ނޯންނަނީއެވެ. އެހެން ޤައުމަކުން ދެވަނަ ޤައުމަކަށް އަރާ، ހަނގުރާމައެއް ކުރާނަމަ، ނުވަތަ އަސްކަރީ ބާރުވެރިކަން ގަދަ ކުރަމުން ދާ ނަމަ، އެ ޤައުމަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއާއި އެމެރިކާގެ އެކުވެރި ޤައުމުތަކުން ނާޅާކަށް ފިޔަވަޅެއް ނޯވެއެވެ. މިއަދު އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އެމެރިކާ ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ ޤައުމެއް ހަމަ ނެތީ ހެއްޔެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް