ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 18:39
އާޒިމާ ޝަކޫރު ކޯޓުން ނުކުންނަވަނީ
އާޒިމާ ޝަކޫރު ކޯޓުން ނުކުންނަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އާޒިމާގެ ދަރަނި
އިސްލާމިކް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ފެސިލިޓީއަކަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި
 
ހުކުމް ކުރީ އާޒިމާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި
 
ފައިސާ 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ފެސިލިޓިއަކަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ބެލި މި މައްސަލައަކީ މ. އާސްތާނާ، އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ރަހުނު ބަހައްޓައިގެން، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އިން ދޫކޮށްފައިވާ 3،186369.23 ރުފިޔާގެ ޑިމިނިޝިން މުޝާރަކާ ޕްރޮޕަޓީ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް އާޒިމާގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ އަދާކުރަމުންނުދާ ކަމަށް ބުނެ، ފެސިލިޓީގެ ފައިސާއާއި މަހުން މަހައަށް އަރަމުންދާ މަންތްލީ ރެންޓަލް ފައިސާއާއި ޗެރިޓީގެ ގޮތުގައި އަރަމުންދާ ފައިސާ އެކުގައި އެއްފަހަރާ އާޒިމާގެ ކިބައިން ހޯދުމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާއެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ފައިސާ އެކުގައި އެއްފަހަރާ ނުދެއްކޭނަމަ އެ ފެސިލިޓީއާއި ގުޅިގެން ރަހުނުކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލޭ ޕްލެޓިނަމް ރެސިޑެންސް ސީ1-ސީ2 އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ސީ2-ޕީ/2 ފްލެޓް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށާއި، މި ރަހުނަކީ އެ ފެސިލިޓީއާއި ގުޅީގެން އިސްލާމިކް ބޭންކަން ލިބެންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ލިބިދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއްގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ރަހުނެއް ކަމުގައިވުމުން، އެ ފެސިލިޓީއާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސްކުރެވި ފެސިލިޓީގެ އެކައުންޓް ބަންދުކުރެވެންދެން ރަހުނުގެ އެގްރީމެންޓުގެދަށުން އިސްލާމިކް ބޭންކަށް ލިބިގެންވާ އިލްތިޒާމްތަކުގައި ހައްގުތަކާއި ބާރުތައް ބާތިލްނުވެ ދެމިގެންދާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ އާޒިމާ ރަހުނު ބަހައްޓައިގެން އިސްލާމިކް ބޭންކުން އޭނާއަށް 3،186،369.23 ގެ ޑިމިނިޝިން މުޝާރަކާ ޕްރޮޕަޓީ ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓިއެއް ދޫކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑިމިނިޝިން މުޝާރަކާ ޕްރޮޕަޓީ ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން 2 ޖެނުއަރީ 2024 ގެ ނިޔަލަށް ފެސިލިޓީގައި ބާކީވާ 4،030،856.19 ރުފިޔާއާއި ޗެރިޓީގެ ގޮތުގައި އަރާފައިވާ 125،499.13 ރުފިޔާއެކު ޖުމްލަ 4،156،355.32 ރުފިޔާ އިސްލާމިކް ބޭންކަން އާޒިމާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޑިމިނިޝިން މުޝާރަކާ ޕްރޮޕަޓީ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ ދަށުން، ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މަހުން މަހަށް އަރަމުންދާ މަންތްލީ ރެންޓަލް ފައިސާއާއި، ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަަބަބުން އަރަމުންދާ ޗެރިޓީ ފައިސާއަކީ އާޒިމާގެ ފަރާތުން އިސްލާމިކް ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ.

އަދި 2 ޖެނުއަރީ 2024 ގެ ނިޔަލަށް ފެސިލިޓީއަށް އަރާފައިވާ ފައިސާއާއި ޗެރިޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ 4،156،355.32 ރުފިޔާ އާއި މަހުން މަހަށް އަރަމުންދާ މަންތްލީ ރެންޓަލްއާއި ޗެރިޓީ ފައިސާ 2 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އާޒިމާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މީހެއްގެ އެކައުންޓުން 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރުނު މައްސަލަ: ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި
ޣައިރު ހާޒިރުގައި، ދަރަންޏެއް ސާބިތުވާގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި - މެމްބަރު އިސްމާއީލް
އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބެލޭނެކަމަށް ނިންމުމުން، ބޭންކުން ހައިކޯޓަށް
އެމްއާރްއެމް އުވާލުން: އިލެކްޝަންގެ ނިންމުން ގޯސްކަމަށް ނިންމައި، އެމްއާރްއެމްއަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި
4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރި ޙުކުމް މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއް
އާޒިމާއަށް ކުރި ޖިނާއީ ދައުވާތަކަށް 5 އަހަރު، 25 އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު، މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަދިވެސް ނުފެށޭ
ކޯޓަށް އަދި ހުށަހެޅިފައިނެތަސް، އާޒިމާ ދައްކަވަންޖެހޭ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ދައުވާކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
އޮތޮރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ނޫން ކުންފުންޏަކުން "ކެމަލް" ބްރޭންޑު ކަމަށް ދައްކައިގެން ގެނައި ސިގިރޭޓުތައް ވިއްކުން މަނާކުރަން އަމުރެއް