ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 12:09
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ އައުން
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ އައުން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއަކަށް ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް އައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް
 
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއަކަށް އައިސްފައިވަނީ ބެންޖަމިން ޑަންކަން މޫރޭ
 
އޭނާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓަކުން
 
މިއީ އޭނާ ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވޭ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ ރާއްޖެ އައިސްފިއެވެ.

އޭނާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއަކަށް އައިސްފައިވަނީ ބެންޖަމިން ޑަންކަން މޫރޭއެވެ. އޭނާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެކެވެ.

އޭނާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓަކުންނެވެ.

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ އައުުމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި، އެމްއެމްޕީއާރްސީއާއި، އިމިގްރޭޝަނާއި އެއާޕޯޓު ކުންފުނި އަދި ދިރާގުގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު ފަރާތުން ވަނީ އޭނާއަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައެވެ.

އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އެންމެ ބޮޑަށް ތަޖުރިބާ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ އިރުގެ ހޫނުކަމުގެ އިތުރުން، ކޯމަހާއި، ބޮޑުމަސް އަދި މިޔަރު ފަދަ ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ކަމަށެވެެ.

މިއީ އޭނާ ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް ވެސް މީޑިއާތަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް