ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:21
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، އަލީ ޝުޖާއު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، އަލީ ޝުޖާއު
ބޭސިކް ޕޮލިސިންގ ރަނގަޅުކުރުން
ބޭސިކް ޕޮލިސިންގ ރަނގަޅުކޮށް، މަގުމަތިން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދޭތަން ވަރަށް ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ – ސީޕީ
 
ގާނޫނު ނެގެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ސީޕީ ވިދާޅުވީ، މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭސިކް ޕޮލިސިންގގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި, ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި، މަގުމަތިން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދޭތަން ވަރަށް ގާތުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނެކަމަށް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ، އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުންނެވެ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވިދާޅުވީ، ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭސިކް ޕޮލިސް ރަނގަޅުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތްދޭ ފުލުހުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ފައިމަގުގައި ޕެޓްރޯލުކުރާ ފުލުހުން އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށެވެ.

އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ މުޖްތަމައުގައި ކުށްކުރާ މިންވަރު މަދުވެ، ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަން އިހުސާސް ކުރެވުން ކަމުގައި ސީޕީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގޭންގު މާރާމާރީތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށް ސީޕީވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން، މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުމަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއެކު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ހޯދައި، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާ ހަވާލުކުރުމުން، އެ އެޖެންސީގެ ފަރާތުން އެ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކޯޑިނޭޓްކުރަމުން ދާނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ، މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި އުޅޭ މީހުން ހިމާޔަތްކޮށްދީ އެ މީހުންގެ މުދަލާއި ގެދޮރު ސަލާމަތްކުރުމަށާއި ގާނޫނު ނެގެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބޭސިކް ޕޮލިސިން ރަނގަޅުކޮށް، މައްސަލަތައް އަވަހަށް ތަހުގީގުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށެވެ. އޭރުން ފުލުހުން ގާތުން ޚިދުމަތްދޭ މަންޒަރު އާއްމުންނަށް ފެނިގެންދާނެކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ގެއްލުން ލިބޭ މީހުންނަށް އަވަހަށް އިންސާފު ލިބިގެންދާނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް