ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:35
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ކޮންސެޕްޓް
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ކޮންސެޕްޓް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް
"ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭގެ ބައެއް ނިންމާ އަންނަ މަހު ޚިދުމަތްދޭން ފަށަނީ"
 
އާރްސީއެލްގެ މެނޭޖުމަންޓުގެ ފަރާތުން ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތާއި މެދު މިހާތަނަށް އައި އިރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ
 
މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި
 
މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހު

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ފެށި މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭގެ ބައެއް ނިންމާ އަންނަ މަހު އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 2.24 ކިލޯމީޓަރުގެ ރަންވޭއެއް ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޖެނުއަރީ މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ ރަންވޭގެ ދެކުނު ފަޅިއަށް ވާގޮތަށް ތަރައްގީކުރާ 1.4 ކިލޯމީޓަރުގެ ރަންވޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭ ހަބަރުތައް ރިޕޯޓްކުރާ އޭވިއޭޓާ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެއެވެ.

އޭވިއޭޓާ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނީ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓްގެ އައު ރަންވޭގެ ބައެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އާރްސީއެލް) އިން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާރްސީއެލްގެ މެނޭޖުމަންޓުގެ ފަރާތުން ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތާއި މެދު މިހާތަނަށް އައި އިރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަން އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން އެ މަޝްރޫޢު ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ޖޭ.އެމް.ސީ ޕްރޮޖެކްޓްސް އާއެވެ. އެކުންފުންޏަށް މި މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް