ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:52
ހައްޖުވެރިން އެނބުރި ރާއްޖެއަށް އައިދުވަހެއްގައި ސިފައިންނާއި، ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ- ފައިލް ފޮޓޯ
ހައްޖުވެރިން އެނބުރި ރާއްޖެއަށް އައިދުވަހެއްގައި ސިފައިންނާއި، ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ- ފައިލް ފޮޓޯ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް / ޓްވިޓަރ
ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަނަށް އެޖެންޓުން ހޯދުން
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް މާރކެޓް ކުރުމަށް އެޖެންޓުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި
 
އެޖެންޓު މެދުވެރިވެގެން އުމްރާއަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުން އުމްރާވެރިއެއްގެ ނިސްބަތުން 500 ރުފިޔާގެ ކޮމިޝަނެއް ދޭނެ
 
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު 15 ޖަނަވަރީގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޚިދުމަތްތައް މާރކެޓްކުރުމަށް އެޖެންޓުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަނުން ބުނީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކާއި ރަށެއް ހިމެނޭގޮތަށް ކުންފުންޏަށް އެޖެންޓުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެޖެންޓް ކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ، ވަނަވަރު / ޕްރޮފައިލް، ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އަދި އަދާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އަދާކުރަމުން ގެންދާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންޖެއެވެ.

ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަނުން ބުނީ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު 15 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އެކޯޕްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެޖެންޓު މެދުވެރިވެގެން އުމްރާއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އުމްރާ ފުރިހަމަ ކުރާ ކޮންމެ އުމްރާވެރިއެއްގެ ނިސްބަތުން 500 ރުފިޔާގެ ކޮމިޝަނެއް ދިނުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ޕްރައިވެޓް ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވައިނުލައި އޮތުމަކީ ދެރަކަމެއް: ޑރ. ޒާހިރު
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިލޭ ހައްޖަށްދާ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލުމަކުން
ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ހައްޖު ޖާގައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި 50 މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރިޒާވް ކޯޓާގެ ތެރެއިން: މިނިސްޓަރު ޝަހީމް
މި ދައުރުގައި ހިލޭ ހައްޖަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ ބެޗް އަންނަ އަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވޭނެ: މިނިސްޓަރު ޝަހީމް
ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ޒުވާން އުމުރުގައި ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، ޕެކޭޖްތައް ތައާރަފްކުރަން: ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަން
ހައްޖުގެ ވެއިޓިން ލިސްޓް ވަރަށް ދިގު، 2030 ވަނަ އަހަރަށް މިހާރު ދަނީ ނަން ނޯޓު ކުރަމުން: ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން