ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:31
ޣައްޒާއަށް އެހީ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި އުޅަދެއް
ޣައްޒާއަށް އެހީ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި އުޅަދެއް
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން-އިސްރާއިލް ހަނގުރާމަ
ޣައްޒާއަށް އެހީ އެތެރެކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި ގާފިލާއަކަށް އިސްރާއިލުން ހަމަލާދީފި
 
ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ތޯމަސް ވައިޓް ވަނީ މިހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށްފައި
 
އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދީގެން ނުވާނެކަމަށް ވައިޓް ވިދާޅުވި
 
މިހަމަލާތަކުގައި ޓީމްގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

ޣައްޒާއަށް އެހީ އެތެރެކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި ގާފިލާއަކަށް އިސްރާއިލުން ހަމަލާދީފިއެވެ.

ޣައްޒާއަށް އެހީ އެތެރެކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި ގާފިލާއަކަށް އިސްރާއިލުން ހަމަލާދީފައި ވާކަމަށް ހާމަކުރައްވައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ރިލީފް އެންޑް ވޯކް އެޖެންސީ (ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ)ގެ ޑިރެކްޓަރ ތޯމަސް ވައިޓް ވަނީ އެކަން ކުށްވެރިކުރައްވާފައެވެ.

ޕްލެޓްފޯމް އެކްސްގައި ވައިޓް ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިސްރާއިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގަކުން، ޣައްޒާގެ ދެކުނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު އަނބުރާ ދިއުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ގާފިލާއަކަށް އިސްރާއިލް އަސްކަރިއްޔާއިން ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވާކަމަށެވެ.

އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދީގެން ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވައިޓް ވަނީ މިހަމަލާތަކުގައި ޓީމްގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް، ގާފިލާގެ އެއް އުޅަނދަށް ގެއްލުން ވެފައިވާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން އިތުރުކުރުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާސްކުރެވިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، އަދިވެސް އިސްރާއިލުން ދަނީ އެކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުންނެވެ.

ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްރާއިލުން ހުރަސް އަޅަމުންދާއިރު، އިސްރާއިލުން ވަނީ ޣައްޒާގެ މެދުތެރެއަށް އެމީހުން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރުކޮށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެސަރަހައްދުގައި އާންމުން ދިރިއުޅެމުންދާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތައް ދަނީ ދެމުންނެވެ.

އިސްރާއިލުން ދަނީ ޣައްޒާގެ އެންމެ ދެކުނުން އާންމުން ދިރިއުޅެމުންދާ ރަފާހަށް ވެސް ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ ރަސްމީ އަދަދު 22،000 ގާތްކޮށްފައިވާކަމަށް ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި މިހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 56،000ން މައްޗަށް އަރައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ