ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 16:19
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގް، މަޖިލީހުގައި
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގް، މަޖިލީހުގައި
މަޖިލިސް
ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުން
ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ގާނޫނު އުވާލުމަށް ހުށަހަޅައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 21 ވަނަ ބާބުގައި، ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވޭ

ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ގާނޫނު އުވާލުމަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމެވެ. ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއްގެ ގޮތުގައި މެންބަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވަޒީރުންނާއި ސުވާލުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި، ވަޒީރުންނާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގާނޫނަކީ، މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީ ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލައި، އަމަލުކުރަމުންދާ އަންނަ ގާނޫނެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 98 ވަނަ މާއްދާގައި، ވަޒީރުންނާއި ސަރުކާރު މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މާއްދާގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކު، އެމީހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން، އެމީހަކާ ލިޔުމުން ނުވަަތަ އަނގަބަހުން ސުވާލުކުރުމުގެ ހައްގު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ލިބިގެންވާކަމަށެވެ.

އަދި އެ މާއްދާއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ހައްގު ހަނިވާގޮތަށް ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ މާއްދާތައް ހިމަނާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީ ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހުވެސް ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެސްފައި ނުވާއިރު، މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 21 ވަނަ ބާބުގައި ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ގާނޫނަކީ ބޭނުންހިފޭ ގާނުނެއް ނޫންކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް