ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:42
ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ޝަހީބު
ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ޝަހީބު
ރައީސް އޮފީސް
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރި މައްސަލަ
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރި އުސޫލެއް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކަށްވެސް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ، ފުނިފުންޏަށް ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލު!
 
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރީ އޭޖީން ލަފައެއް ހޯދާފައެއް ނޫން
 
އުސޫލެއް ހަމައެއް ނެތި ދެ ވެބްސައިޓެއް ބްލޮކްކުރިގޮތަށް، އަނެއްކާ ކުއްލިއަކަށް ވަނީ އަންބްލޮކް ކޮށްފައި
 
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ސާފުކޮށެއް ނުދެވުނެ

ރާއްޖޭގައި ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ "ކުރުސީ.ކޮމް" އަދި "ދިޔަވަރު.ކޮމް" ބްލޮކް ކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އެ ދެ ވެބްސައިޓް އަންބްލޮކްކޮށްފިއެވެ.

"ކުރުސީ.ކޮމް" އަދި "ދިޔަވަރު.ކޮމް" ބްލޮކް ކުރުމާ ގުޅިގެން އާންމުންނާ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގެ މަތީ ފަޑީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ފާޑު ކިޔުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، އެކަން ހިނގުމާއެކު ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ އެކަން ތަކުރާރުކޮށް ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައިވެސް އެކި ނޫސްވެރިން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެ ސުވާލު އަމާޒުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައިވެސް ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ޝަހީބު ވިދާޅުވީ، ވެބްސައިޓުތައް ބަންދުކުރި ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވެމުންދިޔަ ކަމަށާއި، ރަޖިސްޓަރޑް އެއްވެސް ނޫހެއް ބަންދުކޮށްފައިނުވާކަމަށެވެ.

ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ސާފުކޮށެއް ނުދެވުނެ

އެއްވެސް ވެބްސައިޓެއް ބަންދު ކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުން އަންގާފައިނުވާކަންވެސް ޝަހީބު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމްއާއި)، އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި، ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހާއި ގިނަ އިދާރާތަކެއް ގުޅިގެން ނޫސްތަކާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަހީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މީޑިއާތައް ރެގިއުލޭޓު ކުުރުމުގެ ބާރު މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާއިރު، މީޑިއާ ކައުންސިލަށްވެސް ހިލަމެއް ނުވެ ދެ ވެބްސައިޓެއް ބްލޮކް ކުރީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ ނޫސްވެރިން ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ އުސޫލެއް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ސާފުކޮށެއް ނުދެވުނެވެ.

ޝަހީބު ވިދާޅުވީ، ވެބްސައިޓުތައް ބަންދު ކުރުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ޤައުމީ ސަލާމަތާއި، ރައްޔިތުންގެ އާންމު ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޮންނަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރާނެކަމަށެވެ.

އަދި އިންސާނީ ކަރާމަތްވެސް ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޝަހީބު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަނީ ހަމައެކަނި އެ ދެ ވެބްސައިޓުތަކުން އެކަނި ނޫންކަމަށެވެ.

ޝަހީބު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިދާރާތަކުން ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތްތަކަކީ ރައީސް އޮފީހުން ކުރާ ކަންކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އުސޫލެއް ހަމައެއް ނެތި ދެ ވެބްސައިޓެއް ބްލޮކްކުރިގޮތަށް، އަނެއްކާ ކުއްލިއަކަށް އަންބްލޮކް

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުން ޝަހީބު ވަނީ އަނެއްކާވެސް އެ ދެ ނޫސް "އަންބްލޮކް" ކޮށްފައިވާކަން ވަގުތުން އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އުސޫލެއް ހަމައެއް ނެތި ދެ ވެބްސައިޓެއް ބްލޮކްކުރިގޮތަށް، އަނެއްކާ ކުއްލިއަކަށް އަންބްލޮކް ކުރި ގޮތެއްވެސް ސާފުކޮށެއް ނުދެއްވަވައެވެ.

އެފަދަ ގޮތަކަށް ނޫސްތައް އަންބްލޮކް ކުރުމުންވެސް ނޫސްވެރިން އެ ސުވާލު އަމާޒުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ އެއީ ރައީސް އޮފީހުގެ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކެއްގެ ނިންމުންކަމަށެވެ. އެ އިދާރާތަކުން އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްވެސް ޝަހީބު އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރީ އޭޖީން ލަފައެއް ހޯދާފައެއް ނޫން

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދާލުމަށް ރާއްޖެއެމްވީން ބަންޑާރަނައިބު އަހުމަދު އުޝާމަށް ގުޅާލުމުން އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ނޫސްތައް ބްލޮކް ކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) އިން ކޮން ފަރާތެއްގެ އެންގުމެއްގެ މަތިން ނިންމި ނިންމުމެއްކަން ސީދާ ސާފުނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ނޫސްތައް އަންބްލޮކް ކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި، ނޫސްމަޖައްލާތަކާއި، މީޑިއާ ކައުންސިލާއި އަދި އެންޖީއޯތަކާވެސް ވާހަކަ ދައްކައި، މަޝްވަރާ ކޮށްފައިކަން އުޝާމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މީޑިއާ ކައުންސިލު ފަދަ މުއައްސަސާއެއްގެ ހިޔާލު ހޯދުމެއް ނެތި ނޫސްތަކެއް ބްލޮކް ކުރުމަށްފަހު، އެއީ ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިގެން ކުރިކަމެއް ނޫންކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވާއިރު، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެފަދަ ނިންމުމެއް އެ ނިންމީ ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީސް ނުވަތަ ކޮން އިދާރާއެއްގެ ލަފާއެއްގެ ދަށުންތޯ ރާއްޖެއެމްވީން އަނެއްކާވެސް ސުވާލުކުރުމުން އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ނޫސްތައް ބްލޮކް ކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ކިހިނެއް އައި ނިންމުމެއްތޯ އިތުރަށް ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ދެއްވާނެކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ކޭމްގެ ބެލެނިވެރިޔާ މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް އާދަމް ޝަރީފު އުމަރަށް ގުޅާލުމުން، ފޯނަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް