ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:22
ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް މެންބަރު ސަލީމް ވަނީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި
ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް މެންބަރު ސަލީމް ވަނީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަސްމާލެ ޕްރޮޖެކްޓް
ރަސްމާލެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމަށް މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް
 
ބޭރު ބަޔަކަށް ދިވެހިންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުން ބައެއް ދޭން ނިންމި ނިނމުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތްކަމެއް ވެސް އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތް
 
ފަޅުގެ ހަމައެކަނި އީއައިއޭ ހަދާފައިވަނީ އެންމެ 29 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި
 
މާސްޓަރޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން އަދި މަޝްރޫއަށް ހިނގާނެ ޖުމްލަ ހަރަދު ވެސް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައި ނުވޭ

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރާ ރަސް މާލެ މަޝްރޫއު ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގައި ހާމަކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވާތީ، އެ މަޝްރޫއުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމަށާއި، މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދައުލަތަށް މާލީ ގޮތުން އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައިތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަަށް ގޮވާލާ ރައްޔިރުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމެވެ. މި މައްސަލައިގައި މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 18 ޑިސެމްބަރު 2023 ގައި ފަށާފައި ވަނީ، އެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި ތަރައްގީކުރާ ގޮތާއި، މަޝްރޫއުއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން ހިއްކަން ބަޔަކު ހޯދި ގޮތް ނޭނގި، އަދި އެ އިޖްރާއަތް ގެންދިޔަ ގޮތުގެ ހާމަކަމެއް ނެތި ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަރޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން އަދި މަޝްރޫއަށް ހިނގާނެ ޖުމްލަ ހަރަދު ވެސް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ކުއްލިގޮތަކަށް މަޝްރޫއު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަކީ އެތައް ސުވާލުތަކެއް އުފެއްދި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 1280 ހެކްޓަރުގެ ތެރެއިން އެ ފަޅުން 1153 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން ރާވާފައިވާ ކަމާއި، އެ ބިން ކުރިއަށް އޮތް 8 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިއްކައި ނިންމާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވާ އިރު، މުޅި އެ ފަޅުގެ އީއާއިއޭ ހަދާފައި ނެތް ކަމަށް މެންބަރު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފަޅުގެ ހަމައެކަނި އީއައިއޭ ހަދާފައިވަނީ އެންމެ 29 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ކަމަށެވެ. އެއީ 2.26 އިންސައްތަ ކަމަށާއި، މިއީ އެފަދަ މަޝްރޫއުތަކަށް އީއައިއޭ ހެދުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ބޭރުން ހާއްސަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބަލާނެ ޖާގަ އެބައޮތްކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޝްރޫއުގެ ބިން ހިއްކުުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތުގެ އަގެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ބިމުން 10 ހެކްޓަރާއި، ފުށިދިއްގަރު ފަޅުން 60 ހެކްޓަރުގެ ބިމެވެ. އަދި ބިން އަގުކުރި ގޮތެއް، ބޭރު ބަޔަކަށް ދިވެހިންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުން ބައެއް ދޭން ނިންމި ނިނމުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތްކަމެއް ވެސް އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަދި މިސަބަބުތައް ހުރުމުން، މަޝްރޫއުގެ ތަފްސީލު މައުލޫމާތު ހާމަކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ، މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދައުލަތަށް މާލީ ގޮތުން އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައިތޯ ކަށަވަރުކުރުމަކީ މަޖިލީހިގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީ އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބެލުމަށް މެންބަރު ސަލީމް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 24 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

ކޮމެންޓް