ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 20:31
ލ. ގަމު ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން
ލ. ގަމު ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން
ފޭސްބުކް
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލާމެދު ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުންދަނީ ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރިގޮތަކަށް ނޫން - ގަމު ކައުންސިލް
 
މި ސަރުކާރުން އެ ހޮސްޕިޓަލް މާލެއަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ، އެ ރަށާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އަދި ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް
 
ގަމު ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުން އުއްމީދުކުރަމުންދިޔައީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށްވުރެ ބާރުމިނުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް

ކުރީ ސަރުކާރުން ލ. ގަމުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ނިންމި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލާމެދު މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުންދަނީ ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރިގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ ގަމު ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ގަމު ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި ނިމިދިޔަ ސަަރުކާރުން ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް ބިނާކުރުމަށް ނިންމައި، އެ ހޮސްޕިޓަލް އެ ރަށުގައި ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމުން ވެގެންދިޔައީ، ލ. ގަމުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، މުޅި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު، ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރާ ބިން ހަމަޖައްސައި، އެތަނުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ދީ، މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަރުހަލާގައި އޮތްކަމުން ލ. ގަމުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެ ކައުންސިލުން އުއްމީދުކުރަމުންދިޔައީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށްވުރެ ބާރުމިނުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އުއްމީދުކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް މި ސަރުކާރުން އެ ހޮސްޕިޓަލް މާލެއަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ، އެ ރަށާއި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ކައުންސިލުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އާބާދީ ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލެފަދަ ސަރަހައްދަކަށް ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ބަދަލުކުރުމަކީ އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކެންސަރަށް ދެވޭ ފަރުވާއަކީ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ހިމެނޭ ފަރުވާއަކަށްވާތީ އެފަދަ ކެމިކަލެއް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅޭވޭނެ ވަސީލަތް ގާއިމްކުރުމުގައި ވެސް ލ. ގަން ފަދަ ބިންބޮޑު ރަށެއްގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މިކަންކަން މިހެން ހުރުމާއެކު، ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް މާލެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރޭ، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނަން: ރައީސް ސާލިހު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު