ކ. މާލެ
|
25 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 11:54
މާރިން އެންދްރިޔޭ؛ ހަނގުރާމާގައި 2 ފައި ބުރިވި ޔޫކްރައިން ސިފައިންގެ މީހެއް
ހަނގުރާމަތަކުގައި ގުނަވަންތައް ބުރިވުން
"އަމާޒަކީ ކޮޅަށް ތެދުވުން": ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި 2 ފައި ބުރިވިއެއް ކަމަކު ޢަޒުމު ފިސާރި ވަރުގަދަ!
 
ފައިގެ ވަރަށް މަތިން ބުރިކޮށްލަން މަޖުބޫރުވާ ޕޭޝަންޓުންގެ ޢަދަދު ވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުން
 
އެންދްރިޔޭއަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ފިޒިއޮތެރަޕީގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ ގޮތުން އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕީތައްވެސް ދޭ
 
ފެބުރުއަރީ 2022 ގައި ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން، ހަށިގަނޑުގެ އެކި ގުނަވަންތައް ބުރިބުރި ވެފައިވާ 1200 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕޭޝަންޓުންނަށް ވަނީ ފަރުވާ ދީފަފައި

"އަހަރެންގެ އަމާޒަކީ ކޮޅަށް ތެދުވުން" ރަޝިޔާއިން ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކުރަމުން ދާ ޔޫކްރައިންގައި އެ ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ހަނގުރާމަ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ 2 ފައިވެސް ގެއްލިފައި ވާ މާރިން އެންދްރިޔޭ، ސާބިތު ކަމާ އެކީގައި ބުނެލިއެވެ. މިހާރުވެސް އެންދްރިޔޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެ ދަނީ އޭނާގެ ފަރުވާގެ ދަތުރު ކާމިޔާބު ކުރުމަށެވެ. ފަރުވާ ހޯދަމުން ވަނީ ޔޫކްރައިންގެ ވެރިކަން ކުރާ ކިޔޭވްގެ ހުޅަނގުދެކުނު ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ވިންޔިޓްޒިޔާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލަށް އެންދްރިޔޭ ދިޔައީ މީގެ 2 މަސް ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އޭރު ހުރި ޙާލަތާ ބަލާއިރު މިހާރު އެތައް ތަނެއް ރަނގަޅެވެ. އެންދްރިޔޭއަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ފިޒިއޮތެރަޕީގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ ގޮތުން އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕީތައްވެސް ދެއެވެ.

އަހަރެމެން މިތަނަށް އަންނަނީ މަސާޖުކޮށްލާ، މަސްތައް ސްޓްރެޗްކޮށްލާ ހަދާލަން. ނަފްސާނީ ގޮތުން އިޙްސާސް ކުރެވޭ ޚިޔާލީ ތަދުތަކަށްވެސް ފަރުވާ ހޯދަން. ސައިކޮލޮޖިސްޓުންވެސް އަހަރެމެންނާ އެކީ މަސައްކަތް ކުރޭ. ނަފްސާނީ ގޮތުން މިހާރު ހަމައަކަށް އެޅިއްޖެ އަހަރެން މިހާރު. އެމީހުންގެ އެހީ ލިބުނީމަ. މިތާ އަހަރެން ދިރިއުޅޭތާ މިހާރު 2 މަސްވެއްޖެ. ފަރުވާކޮށް ރަނގަޅުވާން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް މިތާ ފުރިހަމައަށް ލިބެން އެބަ ހުރި. މިތަނަށް އައި އިރަށްވުރެ މިހާރުގެ އިޙްސާސްތައް މާ ހިތްގައިމު. އަހަރެންގެ އަމާޒަކީ މަސްނޫޢީ ފައި ޖަހައިގެން، ކޮޅަށް ތެދުވެވުން. އާދައިގެ މީހެއްގެ އިޙްސާސް ކޮށްލެވުން. މަސައްކަތަށް ނިކުމެ، އެހެން މީހުންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުން ވަނީ. ހަމަ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، ކޮޅަށް ތެދުވެލުން.
މާރިން އެންދްރިޔޭ؛ ހަނގުރާމާގައި 2 ފައި ބުރިވި ޔޫކްރައިން ސިފައިންގެ މީހެއް

ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިޔާ އަދި އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށް ވާ ޑރ ޔޫރިޔީ ބަސްމެތުނިޔީ ބުނި ގޮތުގައި ފެބުރުއަރީ 2022 ގައި ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން، ހަށިގަނޑުގެ އެކި ގުނަވަންތައް ބުރިބުރި ވެފައިވާ 1200 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕޭޝަންޓުންނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަނީ ފަރުވާ ދީފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ހަތަރެސްފައިގެ 3 ގުނަވަން ބުރިވި ޕޭޝަންޓުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ޑރ ބަސްމެތުނިޔީ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯދާފައި ވާ މީހުންނަށް ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 2 ބައިކުޅަ 1 ބައި ހިއްސާ ކުރަނީ އަސްކަރިއްޔާގެ މެންބަރުންނެވެ. ގުނަވަންތައް ބުރިބުރިވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވުނު ބައެއް މީހުންގެ އިތުރު ސަރޖަރީތަކެއްވެސް ހަދަން ޖެހުނު ކަމަށް ޑރ ބަސްމެތުނިޔީ ބުންޏެވެ. ފައިގެ ވަރަށް މަތިން ބުރިކޮށްލަން މަޖުބޫރުވާ ޕޭޝަންޓުންގެ ޢަދަދު އިތުރު ވަމުން އަންނަކަންވެސް ޑރ ބަސްމެތުނިޔީ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. އެއާއެކު، ރީހެބިލިޓޭޝަން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢަށް އެމީހަކު ނެރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްވެސް ބުރަވެގެން ދެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 46 ޕަސެންޓް ޕޭޝަންޓުންގެ ސަރޖަރީ ހަދަން ޖެހިފަ އޮންނަނީ، އިޖުތިމާޢި އެހީ ދިނުމުގެ އިތުރަށް. ބުރިވި، ނޫނީ ބުރިކޮށްލަން ޖެހުނު ގުނަވަން ރަނގަޅަށް ބެދި، މަސްނޫޢީ ގުނަވަން ޖެހޭ ވަރަށް އެތަން ރަނގަޅަށް އުފެދެން ދެކަށް ޑޮކްޓަރުން ވަރަށް ގާތުން އެމީހަކު ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ. ބައެއް ފަހަރު ސަރޖަރީ ހަދަން ޖެހޭ، މަސްނޫޢީ ގުނަވަން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް، އަސްލު ގުނަވަނުގެ ބައި ރަނގަޅު ކުރަން... މިދިޔަ މަހު މަސްނޫޢީ ގުނަވަން ލިބުނު ބައެއް ޕޭޝަންޓުން މިހާރު އެ ދަނީ އަނެއްކާވެސް އަހަރެމެންގެ ދިފާޢުގަ އަސްކަރިއްޔާގައި ޚިދުމަތް ކުރަމުން.
ޑރ ޔޫރިޔީ ބަސްމެތުނިޔީ؛ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިޔާ އަދި އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރ

ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަލި މީހާ ހޭދަ ކުރާ ދުވަސްތަކަކީ ޚުދު އެ ބަލި މީހާވެސް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެގޮތުން މަސްނޫޢީ ގުނަވަންތަކަށް ހަށިގަނޑު ހޭނުވުމާއި، ލިބިފައިވާ ޒަޚަމްތަކާއި އަނިޔާއަށް އަހުލުވެރިވުމާއި، އެ ކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަންނާނެ ބަދަލުތައް ޤަބޫލު ކުރުން ފަދަ ހުނަރުތައްވެސް ދަސްކުރަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހޭދަ ކުރާ ދުވަސްތަކުގައެވެ.

އަހަރެން ބޭނުމީ ޢާންމު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން. ވީ ވަރަކުން މި ކަމުން އަރައިގަނެ، ކުރިން އުޅުނު ގޮތަށް އުޅެން. އަތް ގުޑުވާލާ، ހިނގާބިނގާވެ އުޅެލަން ބޭނުން ވަނީ. ހަމަ އަސްލުވެސް، ހިނގާލަން ވަރަށް ބޭނުން. މި ގޮތަށް ފުރޮޅުތަކެއްގެ މަތީގަ ދުއްވާ ދުއްވާ ވަރުބަލިވެއްޖެ. ކުރިންވެސް ބުނިހެން، އަސްކަރީ ޚިދުމަތަށް އަނބުރާ ނިކުންނަން އަހަރެން ބޭނުމީ.
ވިޓާލީ؛ ޔޫކްރައިން އަސްކަރިއްޔާއިން ޒަޚަމްވި މެންބަރެއް

ފަރުވާ ހޯދަން އަންނަ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލަކީ، އަލުން އަނބުރާ އަސްކަރިއްޔާގެ ޚިދުމަތަށް ނިކުންނާނެތޯ ކުރެވޭ ސުވާލެވެ. ޚިދުމަތަށް ނިކުންނަ ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ޚިދުމަތް ކުރާނީ ކޮން ޙައިސިއްޔަތަކުން ތޯވެސް ސުވާލު ކުރެވެއެވެ.

ޢުމުރުން 24 އަހަރު ވްލޮޑޮމީރްއަކީވެސް ޔޫކްރައިންގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޒަޚަމްވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު ޒުވާނެކެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާތާ މިހާރުވެސް އެތައް ހަފުތާއެއް ވެއްޖެއެވެ. އަސްކަރިއްޔާގައި 3 އަހަރު ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރި އެ ޒުވާނާގެ ހިތުގައިވެސް މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

އަހަންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތީ. އެއީ އަސްކަރިއްޔާގަ މިދިޔަ 3 އަހަރު މި ހޭދަ ކުރީ. މަދަނީ ދިރިއުޅުމާ ދުރަށް ދާ ހިސާބުން ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލު ވާނެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި މުޅިން ބަދަލު ވާނެ. ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ބުނާކަށް ނޭނގެ... ވާ ގޮތެއް ބަލަން ޖެހޭނީ. މިހާރު އަދި ވަކި ގޮތެއް ބުނަން ވަރަށް ދަތި.
ވްލޮޑޮމީރު؛ ޔޫކްރައިން އަސްކަރިއްޔާއިން ޒަޚަމްވި މެންބަރެއް

ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތައް ބުރިބުރިވެފައިވާ ބައެއް ސިފައިން މިހާރުވެސް ދަނީ ޔޫކްރައިން އަސްކަރިއްޔާއަށް ޚިދުމަތް ކުރަމުންނެވެ. އަސްކަރީ ޚިދުމަތަށް އަލުން ނިކުމެފައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ބަރޯސާވަނީ އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެ ވަރުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ މަދަނީ ޚިދުމަތުގެ ވެއްޓަކަށް ހޭނެވޭތޯއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް