ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:57
ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ
ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސައިޓްތައް ބްލޮކްކުރުން
ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސައިޓްތައް ބްލޮކްކުރުމަކީ އެއީ ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްތަކަށް ދޭ ބޮޑު ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް - އެމްޖީއޭ
 
ބްލޮކްކުރި ސައިޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީކޮށް ހުއްދަ ނަގައިގެން ހިންގާ ސައިޓްތައް ހިމެނޭ
 
އެމްޖޭއޭ އިން ވަނީ ސަރުކާރުގެ އެ އަމަލާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ
 
ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ބުނީ ސަރުކާރުން ބްލޮކް ކުރަމުން ދަނީ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ހިންގާ ސައިޓްތައް ކަމަށް

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ފާޑުކިޔައި ހަބަރާއި ލިޔުންތައް ގެނެސްދެމުން އައި ބައެއް ވެބްސައިޓަކާއި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގަމުންދިޔަ ނޫހަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަދައި ބްލޮކު ކުރުމާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ) އިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނީ އެއީ ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްތަކަށް ދޭ ބޮޑު ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ބުނީ ސަރުކާރުން ބްލޮކް ކުރަމުން ދަނީ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ހިންގާ ސައިޓްތައް ކަމަށެވެ. އެމްޖޭއޭ އިން ވަނީ ސަރުކާރުގެ އެ އަމަލާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ "ފުރަތަމަ" އަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ބްލޮކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ނޫހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހިންގާ އެއްވެސް ނޫހެއް ބްލޮކް ނުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިން ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކުރުސީ ޑޮޓް ކޮމް އަދި ދިޔަވަރު ޑޮޓް ކޮމް ބްލޮކްކުރުމާ ގުޅިގެން އާއްމުންގެ ނުރުހުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އެމްޖޭއޭ އިން ބުނެފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ މި އަމަލަކީ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބުމުގެ ހައްގާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހައްގަަށް އުނިކަން ގެނުވާ އަމަލެއް ކަމަށެވެ. އެފަދަ ޑިމޮކްރަސީއާ ބީރަށްޓެހި މި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ސަރުކާރުން ދިން ބޮޑު ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފާޑުކިޔުންތައް ބޮޑުވެ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރ ބޮޑުވުމުން ސަރުކާރުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ ފުރަތަމަ ބްލޮކްނުކުރާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ނޫހުން އެކަން ދޮގުކުރެއެވެ. އެ ނޫހުން ވަނީ އެ ނޫސް ބްލޮކްކޮށްފައި ވަނީ ނޫހުގައި ހިއްސާކުރި ރިޕޯޓަކަށް ފަހު ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް