ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 06:28
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ރައީސް އޮފީސް
"ރަސްމާލެ" ތަރައްޤީކުރުން
"ރަސްމާލެ" އަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދެއް ނުކުރާނެ، ޚަރަދު ހޯދާ ގޮތުގެ ތަފްސީލެއް އަދިވެސް ނުދޭ!
ުކުރިން ބަޖެޓުން މަޝްރޫޢު އުނިކުރީ މަޝްރޫއުގެ ފައިނޭންސާގުޅޭ ތަފްސީލެއް ނެތުމުން
ކުރިން ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫއަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓް ކުރި
އެ މަޝްރޫޢުއަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތާއި ހިނގާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވާ

ބަޖެޓުން ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އުނިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްޤީކުރަން ފަށާފައިވާ "ރަސްމާލެ" އަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދެއް ނުކުރާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުއިއްޒު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ކަންގަތި އެވޯޑް 2023 ދިނުމަށް ބޭއްވި ޙަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ރަސްމާލެ މަޝްރޫޢު ފެށިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު އެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް އެ ދަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އެ މަޝްރޫޢު އެގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ނިންމާލާނެކަމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ އެ ހަފްލާގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް އެހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ ބަޖެޓް ކޯޑުވެސް މަޖިލީހުން އުނިކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު "ރަސްމާލެ"ގެ ނަމުގައި ހިއްކުމަކީ ބިޔަ މަޝްރޫޢުއެއް ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެތަނަކީ އެއީ ހުޅުމާލޭގެ ތިން ހުޅުމާލެ ވަރުގެ ތަނެއް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އިތުރަށް، ގިރާވަރު ފަޅާއި، ގުޅިފަޅު ހިއްކައި، އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި، އާ ޝަހަރުތަކެއް ދިވެހީންގެ ޙަޔާތަށް ހަދިޔާކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ ރަސްމާލެ ވާނީ ނިކަން ވިންދު ހުރި ސިޓީއަކަށް ކަމަށާއި އެތަން ވާނީ ދުނިޔޭގައިވެސް ނަން ވިދާލާ ނަމޫނާ ސިޓީއަކަށް ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރަސްމާލެ މި ބިނާކުރަނީ ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި، ޒަމާނީ، ޑިޖިޓަލް، ސްމާޓް ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންވީމާ، މި ފެށެނީ ދިވެހީންގެ ރަށްވެހިކަމުގެ މުޅިން އާ ރަން ޒަމާނެއް. މިއީ މުޅިން އެހެން ފެންވަރެއް. ރަސްމާލެއާއި ގުޅިފަޅަށް އިތުރުކުރެވޭ ބޮޑު ބިމާއި، ގިރާވަރުފަޅުން އިތުރަށް ހިއްކައި، އިތުރުކުރެވޭ ބޮޑު ބިމާއި، މިހާރު މި އޮތް ހުޅުމާލެއާއެކު، ދިވެހީންގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޒަމާންވީ ހިތްދަތިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނެސްދެވޭނެ. ހަމަ މި ފަސްއަހަރު ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގޭ އެކި މަޝްރޫޢުތަކުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މުޅި ރާއްޖެއަށް ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސްދޭނަން.
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު

މި ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު، އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކު، ގެދޮރިވެރިކަން ނެތި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫއަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައި، އެ އަދަދު އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި ސަރުކާރުން ހިމެނިއެވެ. ނަމަވެސް އެ މަޝްރޫއުގެ ފައިނޭންސާގުޅޭ ތަފްސީލެއް ނެތުމާއެކު، މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ވަނީ ބަޖެޓުން އެ 400 މިލިއަން އުނިކޮށްްފައެެވެ. ފުށިދިއްގަރުފަޅު ތަރައްްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ މާލީ ތަފްސީލްތައް ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. އެގޮތުން އެ މަޝްރޫޢުއަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތާއި ހިނގާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް