ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 06:23
 އިސްލާމީ ވުޒާރާއާއި އެމްއައިބީން އެއްބަސްވުމަކަށް
އިސްލާމީ ވުޒާރާއާއި އެމްއައިބީން އެއްބަސްވުމަކަށް
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ޒަކާތު ފަންޑު، އަވްޤާފް ފަންޑު އަދި ޙައްޖު ފަންޑު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އިސްލާމީ ވުޒާރާއާއި އެމްއައިބީން އެއްބަސްވުމަކަށް
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ރަށު ވަޤުފާއި އަތޮޅު ވަޤުފްގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލްތަކާއިއެކު ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން

ޒަކާތު ފަންޑު، އަވްޤާފް ފަންޑު އަދި ޙައްޖު ފަންޑު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބެންކު (އެމް.އައި.ބީ) އާއި ދެމެދު  މެމޮރަމްޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ (އެމް.އޯ.ޔޫ)އެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުއެވެ.

އަދި އެމް.އައި.ބީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ބެންކުގެ ސީއީއޯ، މުފައްދަލް އިދުރިސް ޚުމްރީއެވެ.

Advertisement

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ރަށު ވަޤުފާއި އަތޮޅު ވަޤުފްގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލްތަކާއިއެކު ދަނީ ގިނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަމުންނެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގައި ދީނީ ތަޢްލީމުދޭ ތަންތަން އިތުރުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ފަސޭހަގޮތްތަކެއް ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް