ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 18:49
ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)
ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމުން
މުސާރަތައް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދެމުންދާތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައި، އެ ނިންމުން ނިންމީ އެންމެން ރުހިގެން: އެމްޑީޕީ
ބައެއް މެންބަރުން ފާޑުވިދާޅުވަނީ ސިޔާސީ ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލްކުރެއްވުމަށް
މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު
މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވޭ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަތައް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދެމުންދާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ނިންމުން ނިންމީ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެންމެންވެސް ރުހިގެން ކަމަށް، އެމްޑީޕީ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕް (ޕީޖީ)ން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވީ، މި ދައުރުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަޖިލީހުގައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ނުހިނގައި އޮތްކަމަށާއި، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ހިނގަން ފަށާފައިވަނީ ވަރަށް ފަހުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި މެންބަރު ވިދާޅުވީ، މުސާރަތައް ބޮޑުކުރަން ހަމަޖެއްސި 500 މިލިއަނުގެ ތެރެއިން 90 މިލިއަން ކަނޑައަޅަން ކޮމިޓީން ލަފާދީފައިވާކަމަށެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކާއި، އަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި، ރައީސް އޮފީހުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ތަންތަނުގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުން ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ހިމެނޭ ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕެއް ހެދުމަށްފަހު މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ކައުންސިލްތަކާ އަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާތަކުން މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް އެދި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި. އެގޮތުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން، ސުޕްރިމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކުވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް، ފާއިތުވެދިޔަ 13 އަހަރު މުސާރައަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނައިސް އޮތް ދާއިރާއެއްގެ ގޮތަށް އެބޭފުޅުން ވަރަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްތައް ގެންދަންޖެހޭ. އެހެން މަސައްކަތްތަކުގަ ނޫޅުއްވޭ ކަމަށްވާތީ، މުސާރައާ ކުރިއެރުން ގެނެސްދެއްވުމަށްޓަކައި، އަދި ބައްދަކުރެއްވުމަށްފަހުވެސް، ސިޓީތަކުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާހަކަދެކެވިފަ އެބަހުރި. އޭގެ އިތުރުން ކައުންސިލްތަކުން މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށްޓަކާ އެލްޖީއޭއިން ވަނީ މަޖިލީހަށް ކައުންސިލްތަކުގެ އިހުސާސްތައް ހާމަކޮށް، މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި.
ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު، މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން

މެންބަރު ވިދާޅުވީ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު، އެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިޔާއަތްކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަންގެ ތެރެއިން، މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މުސާރައަށްވެސް އެއް މިނެއްގައި އެ ބަދަލު ގެންނަން ކޮމިޓީން ނިންމީ ކަމަށެވެ. މިއީ މަޖިލީހަށް ވަކި ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި އިސްކަންދީގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ނޫންކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް ބައެއް މެންބަރުން ފާޑުވިދާޅުވަނީ ސިޔާސީ ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ކޮމިޓީން މުސާރަތައް ބޮޑުކުރަން ނިންމިނަމަވެސް އެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރަން ފަށާނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން އެ ނިންމުން ފާސްވުމުންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ މުސާރައަކީ މިހާރު 62،500 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންނަށް 20،000 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތެކެވެ.

މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ، މެމްބަރުންގެ މުސާރަ 80،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ބަދަލާއެކު މެމްބަރުންނަށް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ވެސް ލިބޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮމިޓީ އެލަވަންސަށް ދޭ 20،000 ރުފިޔާ ހިމަނައިގެން މެމްބަރެއްގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ޖެހެއެވެ.

މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް