ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 11:56
 އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ފާތިމަތު ތައުފީޤު ވަނީ އައްޔަނު ކުރައްވާފައި
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ފާތިމަތު ތައުފީޤު ވަނީ އައްޔަނު ކުރައްވާފައި
ސޯޝަލްމީޑިއާ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭނަށް ބައިމިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެއްވި ފާތިމަތު ތައުފީޤަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އެމްޑީކަން
 
ދަތުރާއި، ހުރުމާއި، ކެއުމާއި، އެހެނިހެން "މެޓީރިއަލްސް" ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ
 
575،070 (ފަސްލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ހަތްދިހަ) ރުފިޔާގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ފާތިމަތު ތައުފީޤު އައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭނާ އެ މަޤާމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވުމުން އެމްއެމްޕީއާރްސީން ވަނީ މަރުޙަބާވެސް ކިޔާފައެވެ.

މީގެކުރިން އޭނާ އައްޔަން ކުރައްވާ ގޮތަށް އޮތީ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަށްކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ފާތިމަތު ތައުފީޤަކީ ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭނަށްވެސް ޚަރަދު ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އެގޮތުން މުއިއްޒުގެ މާލީ ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން ފާތިމަތު ތައުފީޤު ވަނީ ބައި މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭނަށް ޚަރަދު ކުރައްވާފައެވެ.

މުއިއްޒުގެ މާލީ ބަޔާން - ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް

މުއިއްޒުގެ މާލީ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ފަރާތުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ތަކެތީގެ ލިސްޓުގައި، ފާތިމަތު ތައުފީޤުވެސް 575،070 (ފަސްލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ހަތްދިހަ) ރުފިޔާގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދަތުރާއި، ހުރުމާއި، ކެއުމާއި، އެހެނިހެން "މެޓީރިއަލްސް" ކަމަށްވެސް މާލީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޔާމީނަށް ކުރި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ބާތިލު، ނަމަވެސް ދަށު ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ
ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރިކަމަށް ޔާމީނަށް ކުރި ޙުކުމްވެސް ބާތިލު، މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައިކޯޓުން އަންގައިފި
ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ޙުކުމް ބާތިލް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ލޯންޑަރކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް ބައްސާމަށް ކުރެވޭ، އެ މައްސަލަ އޮތީ އޭސީސީގައި: ޕީޖީ އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ
މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ބޮޑު ސްކޭމަކަށް
ޗައިނާއިން ފާހަގަކުރާ ''އިޔަރ އޮފް ދަ ޑްރެގަން'' އަށް މަރުހަބާ ކިޔައި އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހުރުވައަށް އާންމުގެ ފާޑުކިޔުން
ޔާމީނުގެ ޤުރުބާނީއާއެކު ވެރިކަމަށް އައިސް، ޔާމީނުގެ ޙައްޤު ހޯދަން ދިޔައިރު ބައިވެރިނުވުމުން ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް