ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 22:27
މުޙައްމަދު އަބޫ ޢުބައިދު؛ ނާސަރީގައި ހުރި ގަސްތަކަށް ފެންދެނީ
މުޙައްމަދު އަބޫ ޢުބައިދު؛ ނާސަރީގައި ހުރި ގަސްތަކަށް ފެންދެނީ
ރޮއިޓާސް
މުޙައްމަދު އަބޫ ޢުބައިދުގެ ދިރިއުޅުން
ގަހެއް ހެދި ބޮޑު ވަނީ ވަރަށް ދުވަހުން، ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރުންވެސް އޮތީ ހަމަ އެހެން!
 
އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ޤާތުލުޢާންމުގެ ޙަމަލާތަކުން އަބޫ ޢުބަދިގެ ޢާއިލާއަށް މިއަދު ކިރިޔާވެސް ހިމާޔަތެއް ލިބެނީ އެ ނާސަރީއިން
 
އަބޫ ޢުބައިދުގެ ޢާއިލާއަކީ ޣައްޒާގެ އުތުރު ދޫކޮށް، ދެކުނަށް ބަދަލުވުމަށް ޔަހޫދީން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިން އިންޒާރާއެކު އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށް ނުކުތް މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް

ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ ލާއިންސާނީ ޤަތުލުޢާންމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައި އޮތް ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި އެ ޢާއިލާއިން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގެދޮރު ދޫކޮށް ރަފަޙުގައި ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ އެއް ޢާއިލާއަކީ އަބޫ ޢުބައިދުގެ ޢާއިލާއެވެ. އަބޫ ޢުބައިދުގެ ޢާއިލާއިން ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން ދަނީ ރަފަޙުގައި ގަސް އިންދާ ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ނާސަރީއެއްގައެވެ. ނާސަރީގައި ހުރި ގަސްތައް ބެލެހެއްޓޭތޯ ވީ ވަރަކުން މަސައްކަތް ކުރިއެއްކަމަކު އެ ޢާއިލާގެ ޛަރޫރީ މުހުދާތުތައްވެސް އޮތީ ނުފުދިއެވެ.

އަބޫ ޢުބައިދުގެ ޢާއިލާއަކީ ޣައްޒާގެ އުތުރު ދޫކޮށް، ދެކުނަށް ބަދަލުވުމަށް ޔަހޫދީން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިން އިންޒާރާއެކު އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށް ނުކުތް މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ. ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ޤާތުލުޢާންމުގެ ޙަމަލާތަކުން އަބޫ ޢުބަދިގެ ޢާއިލާއަށް މިއަދު ކިރިޔާވެސް ހިމާޔަތެއް ލިބެނީ އެ ނާސަރީއިންނެވެ.

އަހަރެމެން ގެދޮރުން ނެރެލީ ޔަހޫދީން. ދަރިންނަށް ރައްކާތެރިވާނީ އެތަނުން ނުކުތީމައޭ ކިޔާ އިންޒާރު ކުރީ. އެހެންވެ، ދަރިންކޮޅު ގޮވައިގެން ނުކުތީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރެމެން ތިބީ ސްކޫލެއްގަ. އެތަން ކަމަކު ނުދޭ. ފާޚާނާތައް ވަރަށް މުޑުދާރު. ހުރިހާ ތަނެއްވެސް ވަރަށް ގޮނޑުކޮށް އޮތީ. އެހާ ބައިވަރު މީހުން އޮތް. ދަރިންގެ ސަލާމަތަށް އަހަރެން ޖެހިލުންވި. އެހެންވެ އެތަނުން ނުކުމެގެން ތަނެއް ހޯދަމުން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މި ނާސަރީ ފެނުނީ. އޭގެ ފަހުން މި ތިބެނީ މިތާ.
މުޙައްމަދު އަބޫ ޢުބައިދު؛ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ޣައްޒާ ރަށްވެއްސެއް

ނާސަރީ ތެރޭގައި ދަމާފައި ހުރި ރޯނުތަކުގައި، ދޮވެ ހިއްކަން އަޅާފައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އަންނައުނު ހުއްޓެވެ. އެތާ ކައިރީގައި އަބޫ ޢުބަދު ޢާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުން އިށީނދެލައިގެން ތިބި އިރު، އަނެއް ބަޔަކު އަވަދިނެތި އުޅެމުން ދިޔައީ ނާސަރީ ތެރޭގައި ގަސް އިންދަން ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުރި ގްރީންހައުސް ތެރޭގައެވެ.

އަހަންނަށް ފެނުނުއިރު ގަސްތައް މަރުވަނީ. އެހެންވެ، ހިތަށް އެރީ ކުޑަކުޑަ ފެންފޮދެއް ދީގެންވެސް ޤުދުރަތީ ދިރުން ގެނުވިދާނެއޭ. ގަސްތަކަށް ލިބޭ ދިރުމާއެކީ އަހަރެމެންނަށް މާތް ﷲ ދިރުން ދެއްވާނެއޭ ހިތަށް އެރީ. އެހެންވެ، ގަސްތަކަށް ފެންދީ ހައްދަން ފެށި. މިހާރު ގަސްތައްވެސް ތާޒާ ވާން ފަށައިފި. މިތާ ތިބެވޭ ކަމަށްޓަކައި ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި... މި ގަސްތައް ކަހަލަ ހިތްގައިމު ދިރިއުޅުމެއް އަހަރެންވެސް ބޭނުމީ. ކިހާ ހިތްގައިމު. ދަރިންނަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްގަ އުޅެލެވޭތަން ބަލާލަން ބޭނުމީ. ތާ އަބަދު ހަނގުރާމައިގެ ބިރެއްގަ ނުތިބެ. ރޭގަނޑުވެސް ނިދާ ނުލެވޭ އެކުދިން ބޮރުން ރޯވަރުން. ރޮކެޓެއް އެބައާދޭ ކިޔައިގެން އެ ކުދިން ރޮނީ. އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުން މިއޮތީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ފައްތަރެއްގަ. އަހަރެމެންނަށް ވަރަށް އަނިޔާ ދީފި.
މުޙައްމަދު އަބޫ ޢުބައިދު؛ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ޣައްޒާ ރަށްވެއްސެއް

އަބޫ ޢުބައިދުގެ ޢާއިލާއަށް ގަސްތަކުން އުންމީދު އައު ކޮށްދެއެވެ. ޙަޔާތަށް އައު މާނައެއް ގެނެސްދޭ ފަދައެވެ.

އަހަރެމެން މާނަ ކުރާ ގޮތުގަ ގަސްގަހާގެއްސަކީ ދިރުން. ކުރިއަށް ދާން އުންމީދު ގެނެސްދޭ. އަހަރެމެން ގަސްތައް ބެލަހައްޓާ ވަރަކަށް، އެ ގަސްތަކުން އަހަރެމެންނަށް އުންމީދު ލިއްބައިދޭ. ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދާނެ ރާސްތާއެއް، މުސްތަޤުބަލެއް އޮތްކަން ހަނދާންކޮށްދޭ. އަހަރެމެންގެ ލޯ ކުރިމަތީގަ ގަހެއް މި ހެދި ބޮޑުވަނީ ލަސްލަހުން. އަހަރެމެންގެ އަމިއްލަ ގެދޮރަށް ބަދަލުވެ، އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުންވެސް ކުރިއަށް ދާނީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް.
އުއްމު ޙުސައިން އަބޫ ޢުބައިދު؛ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ޣައްޒާ ރަށްވެއްސެއް

2.3 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ޣައްޒާގައި މިއަދު ގިނައީ ގެދޮރު ނެތް މީހުންނެވެ. އާބާދީގެ 80 ޕަސެންޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއްގެ އަދުގެ ޙާލަކީ އެއީއެވެ. އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު ޤަތުލުޢާންމު ފެށިފަހުން، އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެއް ހިޔާވަހިން އަނެއް ހިޔާވައްސަށް ހިޖުރަ ކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު މަދެއް ނުނެވެ. އިޒްރޭލުގެ މުށްބާރުކަމުން ޣައްޒާއަށް ބޭނުންވާ ޛަރޫރީ ޚިދުމަތްތަކުގައިވެސް އޮތީ އަތް އަޅާފައެވެ. ޣައްޒާއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު އެތައް ސާމާނެއް ލިބޭނެ ގޮތް ނުވެ، މުޅި ޣައްޒާ ބަނޑަށް ޖެހި، ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުގެ އަޑު ކަނޑައިގެން ނުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް