ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:21
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ސްޓައިޕެންޑިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕް
ހަންގޭރީގައި ޑިގްރީއިން މަތީ ސަނަދު ހާސިލުކުރުމަށް 25 ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު
 
މިއީ ސްޓައިޕެންޑިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕް 2024 ގެ ދަށުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުތަކެއް
 
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީގެ 8 ސްކޮލަރޝިޕާއި މާސްޓަރސް ޑިގްރީގެ 14 ސްކޮލަރޝިޕާއި ޑޮކްޓަރަލް ޑިގްރީގެ 3 ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި

ހަންގޭރީގައި ޑިގްރީ އިން މަތީ ސަނަދު ހާސިލު ކުރުމަށް 25 ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިއީ ސްޓައިޕެންޑިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕް 2024 ގެ ދަށުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުތަކެކެވެ. އެގޮތުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީގެ 8 ސްކޮލަރޝިޕާއި މާސްޓަރސް ޑިގްރީގެ 14 ސްކޮލަރޝިޕާއި ޑޮކްޓަރަލް ޑިގްރީގެ 3 ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޓިއުޝަން ފީ އާއި ކޮންމެ މަހަކު ސްޓައިޕެންޑް އާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަނާއި މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ލިބޭނެއެވެ.

މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ކޯސްތަކަށް އެދޭއިރު އެ ކޯހަކާ ގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ނިސްޓްރީއިން ނުވަތަ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ ޑީފޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެދޭ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވާން ޖެހޭއިރު އެދޭ ކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދި ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ "މައިއެޑިއު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އަދި ސްޓައިޕެންޑިއަމް ހަންގޭރިކަމްގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް 15 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ކުރިން އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަމް ޖޭހޭނެއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ސްކީމަކަށް ހޮވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ލޯނު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާނަމަ މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އަދި ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ނޮމިނޭޓްވުމުން ލޯނުގެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް