ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 20:10
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ޣައްޒާއާ ޔޫކްރެއިންގެ ހާލަތު އަޅާ ނުކިޔޭނެ: ޕުޓިން
 
ޕުޓިން ވަނީ ޣައްޒާގެ ހާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައި
 
ޣައްޒާއަށް މިހާރު ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި ވަނީ ބޮޑު ކާރިސާއަކާ ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވި
 
ޕުޓިން ވަނީ ޣައްޒާގައި މިހާރު ހިނގާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ޔޫކްރެއިނުން ނުފެންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ޣައްޒާގެ ހާލަތާ، ޔޫކްރެއިންގެ ހާލަތު އަޅާ ނުކިޔޭނެކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕުޓިން މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މޮސްކޯގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕުޓިން ވަނީ ޣައްޒާގެ ހާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. ޣައްޒާއަށް މިހާރު ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި ވަނީ ބޮޑު ކާރިސާއަކާ ކަމަށާއި، ޣައްޒާގެ ހާލަތާ ޔޫކްރެއިންގެ ހާލާތު އަޅާ ނުކިޔޭނެ ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ ޣައްޒާގައި މިހާރު ހިނގާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ޔޫކްރެއިނުން ނުފެންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ޣައްޒާގައި ހިނގާ ކަންތަކާއި ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންގެ ހުރިހާ ކަމެއް މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެނަށްވެސް ފެންނާނެ ކަމަށާއި، މިކަންތަކަށް ބަލާލުމުންވެސް ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފާތު ފެންނާނެ ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު، ޕުޓިންގެ އަމުރަށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ހާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރެއިނަށް އަރާފައެވެ. ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގަމުދާއިރު، ހުޅަނގުގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ދަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދީ ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު، އިސްރާއިލުން ހަމާސްއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާނުކޮށް، ޣައްޒާއަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމާއެކު ރަޝިއާއިން ވަނީ އިސްރާއިލުން މުޅި ޣައްޒާގެ ހުރިހާ އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދެމުންދާ ދިއުން ތަކުރާރުކޮށް ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިސްރާއީލްގެ ވަފުދެއް ގަތަރަށް ފޮނުވަން ނަތަންޔާހޫ އެއްބަސްވެއްޖެ
ޔަހޫދީ ޤަތުލުޢާންމުގައި ޣައްޒާގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހަފުސްކޮށް، އެތައް ޢާއިލާއެއް ބަނޑަށްޖައްސައިފި!
އީރާނުން ރަޝިއާއަށް މިސައިލް ދިން ކަމަށް ބުނެ، ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް އީރާނުން ދޮގުކޮށްފި
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ އަދަދު، ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށްވުރެ ހަގުނަ އިތުރު
ހަނގުރާމައަށްފަހު ޣައްޒާއާއި މެދު ނަތަންޔާހޫ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ހާމަކޮށްފި
ނަވަލްނީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ބޮޑެތި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ބައިޑަން ޕުޓިންއަށް ދެއްވައިފި
ރަފަހް އަށް އިސްރާއީލުން ހަމަލާދޭން ބޭނުންވަނީ ކީއްވެ؟