ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:26
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖުބޫރުކޮށްގެން ރިޓަޔަރކުރުވާ މައްސަލަ
ސިފައިންގެ ޖެނެރަލުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ރިޓަޔަރކުރުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް
 
ދައުލަތުގެ އެތައް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ތަމްރީނުވެފައިވާ ޖެނެރަލުންތައް ކުއްލިޔަކަށް ރިޓަޔަރކުރައްވާ
 
އެބޭފުޅުން ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމަށް މަޖުބޫރުކުރާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މެމްބަރު ސަޢުދު ވިދާޅުވި

ސިފައިންގެ ޖެނެރަލުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ރިޓަޔަރކުރުވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީ ނުވަތަ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވުމުގައި މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނެވެ. މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ތާއީދުކުރައްވާފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ނިޔާޒެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ސަޢުދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ދިފާޢީބާރުގައި ދައުލަތުގެ އެތައް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ތަމްރީނުވެފައިވާ ޖެނެރަލުންތައް ކުއްލިޔަކަށް ރިޓަޔަރ ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެބޭފުޅުން ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމަށް މަޖުބޫރުކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ޖެނެރަލުން ރާއްޖޭގައި ނެތްނަމަ ދެން ވާނެ ގޮތަކާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި، އަދި މިއީ ގައުމީ ދިފާޢީބާރު ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ވެއްޓެމުންދާ ފަދަ ކަމެއް ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްްވޭ ކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވަނީ، ކުރިއަށް އޮތް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސިފައިންގެ ޖެނެރަލުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ރިޓަޔަރކުރުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށްފަހު، މޭޖަރ ޖެނެރަލް ވައިޘް ވަޙީދާއި މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޙާމިދު ޝަފީޤު ވަނީ ދާދިފަހުން ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް