ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:17
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު (ކ) އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ވ)
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު (ކ) އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ވ)
ރާއްޖެއެމްވީ
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ބަންކަރިން ހިދުމަތް
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ - ސައީދު
 
ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމްކޮށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް އެސްޓީއޯއިން ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކުރީ އޮގަސްޓް 11 ވަނަ ދުވަހު
 
ސަރުކާރުގެ އިންޓެންޝަނަކީ ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތާއި، ދެންވެސް އެ ސަރަހަދުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓު ފަހަރަށް ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތް އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 
އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ މެދު ސަރުކާރުން ގޮތެއް ނުނިންމާ

މި ސަރުކާރުގެ އިންޓެންޝަނަކީ ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތާއި، ދެންވެސް އިހަވަންދިއްޕޮޅު ސަރަހަދުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓު ފަހަރަށް ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތް އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ސައީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

މެންބަރު ސަލީމުގެ ސުވާލުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަކީ އެތައް ކާގޯބޯޓުފަހަރެއް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދަކަށްވުމުން، އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ތަރައްޤީ ކުރެވެންދެން، އެ ސަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރާ އާގުބޯޓުފަހަރަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އެ ސަރަޙައްދުގައި ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖެއް ޤާއިމުކޮށް ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ޤަތަރުގެ އާބަކޮން ޓްރޭޑިންގ އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކުންފުންޏާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ނިންމި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ހުއްޓަވާލެއްވީތޯއެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިހާރު ނިންމަވާފައިވާގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ އެ ސުވާލު އަމާޒުވަނީ ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި އުތުރުގެ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެމްއޯޔޫއަށް ކަމަށާއި، އެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ އެސްޓީއޯއާއެކު ގަތަރުގެ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ މެދު ސަރުކާރުން ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމްއޯޔޫ އެކްޓިވްކޮށް އޮތްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުއްޓާނުލާ، އަޅުގަނޑުގެ މިނިސްޓްރީއަކުން ނޫން އޭގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ. އެސްޓީއޯއާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މައުލޫމާތު ލިބެނީ. އަޅުގަނޑު ޗެކްކޮށްލިން އެ އެމްއޯޔޫ އެކްޓިވްތޯ. އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އެ އެމްއޯޔޫ އެކްޓިވް ކަމަށް. މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ދަންނަވަން އެކަން ވަކިގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނުނިންމަށް. މިފަދަ އެތައް މަސައްކަތެއް ރިވިއުކުރަމުން މިދަނީ. އެއީ އެމްއޯޔޫއަކީ ދެ ކުންފުންޏެއް ދޭތެރޭގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތް އެމްއޯޔޫއަކަށްވުމުން އުއްމީދުކުރަނީ އެއަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ކުންފުނިން.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު

އިތުރު ސުވާލު ކުރުމުގެ ބައިގައި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބާއި ގުޅިގެން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ ބަންކަރިންނާއި އާގުބޯޓުފަހަރަށް ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮތެއް ނުނިންމަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން އެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ސިޔާސަތެއް ނެތްކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަންވާނެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީންކަން މި ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅުއްވަނީ. އަދި ކުންފުންޏަކުން އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރިކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ މާނައަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނެތޭ ކުރީ ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އޮތްގޮތަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތާއި ލޮޖިސްޓިކްސްގެ ހިދުމަތް އެތަނުގައި ޕޯޓެއް ގާއިމްކުރެވެންދެން ކުރިއަށް ގެންދަވަން. ކުރީގެ އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީން ސިޓީބިޓީގެ ޒަރީއާއިން އަދި މަޖިލީހަށް ވެސް ސިޓީތަކުގެ ޒަރީއާއިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ ދެތިން ހަތަރު މަހެއްގެ ތެރޭގައި މި ހިދުމަތް ފެށޭނެކަމަށް. އުލިގަމުގައި މިހާރުވެސް އެބަހުރި ކަސްޓަމްސް، ޕޮލިސް، އެމްއެންޑީއެފް، ޕޯޓް އަދި ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް.
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

މީގެއިތުރުން މިބާވަތުގެ ކަމެއް ފަށަން ނަގާނީ ކުޑަ މުއްދަތެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެތެރޭގައި އެކަން ފެށުމަށް ވަޒީރަކު ނެތީތޯ ވަނީ މެންބަރު ސަލީމް ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

މެންބަރުގެ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އިންޓެންޝަނަކީ ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތާއި، ދެންވެސް އެ ސަރަހަދުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓު ފަހަރަށް ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތް އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއޯޔޫއަކީ އެސްޓީއޯއާއި ގަތަރުގެ ކުންފުންޏަކާއެކު ވެފައިވާ އެމްއޯޔޫއެއް ކަމަށާއި އެމްއޯޔޫއާއި ގުޅިގެން އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ އަރިހުން ސާފުކުރެއްވުމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ގަތަރުން ސޮއިކުރި ކުންފުނިން ޕާޓްނާޝިޕް ދެވިދާނެތޯ ބެލުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމްކޮށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރީ އޮގަސްޓް 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަަމަ ކުރިއަށްދާނީ ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުމެވެ. އަދި އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ޕޯޓް ސިޓީގައި ތެލުގެ ގައުމީ ސްޓްރެޓެޖިކް ރިޒާވެއް ހަދާނެއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ފްލޯޓިންގ ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

ބަންކަރިން ހިދުމަތާ އެކު ޝިޕިން އެޖެންސީ، ކްރޫ ޗޭންޖް، ޝިޕް ހޭންޑްލިން ނުވަތަ ބޯޓު ފަހަރު ސާވިސް ކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރުމާއި ސްޕެއާ ޕާޓްސް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އާގުބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުރުމަކީ އެތައް އަހަރެއްގެ އިގުތިސާދީ ހިފެހެއްޓުމަކުން މިންޖުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި