ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 21:58
ލަންކާ ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ލަންކާ ސަފީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ލަންކާ ސަފީރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލަންކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި
 
ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި

ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އާދަމް މަޒްނަވީ ޖައުފަރު ސާދިގު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު އަސްލަމްގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާގޭގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އަސްލަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ލަންކާ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޤައުމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ލަންކާ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެމަނިކުފާނު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލަންކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ލަންކާ ސަފީރު ވަނީ ރާއްޖެ އާއި އެ ޤައުމާ ދެމެދު އޮތް ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް