ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:51
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ސާޖިދާ ކޮންޓްރެކްޓް މަގާމަކަށް
ސާޖިދާ އާއެކު ކޮންޓްރެކްޓް ހަދައިފި، ގަޑިއިރަކަށް 75 ރުފިޔާ
 
4 އަހަރު ދުވަހަށް ނޯޕޭ ލީވް ވަނީ ދީފައި
 
ސާޖިދާއަށް 33،330 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ފަސްޓްލޭޑީއަކަށް ހުންނެވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ
 
މަހަކު 40 ގަޑިއަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ

މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދާއެކު، މޯލްޑިވްސް ފުޑްއެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާސިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގައި، ސީނިއާ ސައިންޓިފިކް އޮފިސަރުގެ ވަޒީފާގައި ހުންނެވުމަށްފަހު ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމާއެކު، އެ ވަޒީފާގައި ހިދުމަތްކުރައްވަން ހުންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ، އެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ހާއްސަ އުސޫލެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ނިންމި މައްސަލައިގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާސިހު ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ފަސްޓްލޭޑީ ސާޖިދާ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ހުންނެވި ވަޒީފާ 4 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށްފަހުގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ނާސިހު ވިދާޅުވިއެވެ. ނާސިހު ވިދާޅުވީ އެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ފަންނީ ލަފާ ހޯއްދަވަން ބޭނުންވާ ގޮތްތައް އޮންނާނެ ކަމަށާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސް (ޓީއޯއާރު) ގައި ވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ ގަޑީގެ ގޮތުގައި މަހަކު 40 ގަޑި އިރު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ގޮތަށް އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި 75 ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނާސިހު ވިދާޅުވީ އެ އުސޫލު މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިފެކްޓިވް ކަމަށާއި، މިއީ ފަސްޓްލޭޑީއަށްވުމުން ހާއްސަ އުސޫލަކުން ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންތަކެއް މިގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތިބޭނެ ކަމަށާއި އެއީ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް، ޕްރޮޖެކްޓުގެ މުއްދަތަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށްފަހުގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކޮންޓެރެކްޓުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް ނާސިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާސިހު ވިދާޅުވީ ގާނޫނީ ގޮތުން ބެލި އިރުގައި މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހުރި އެއްވެސް ގާނޫނަކުން، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް މަސައްކަތް ނުކުރެއްވޭނެކަމަށް ބުނެފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރިކުއެސްޓް އައިސްފައި އޮތީ އެ އިދާރާއަށް ހިދުމަތްކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ސާޖިދާ މުހައްމަދު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކެއް ހުރުމުން، ފުލްޓައިމްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވަން ދަތިފުޅުވާ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ސިވިލްސަރވިސްއަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް އަދި އެކަހަލަ ލުއިތަކެއް ދެއްވިދާނެތޯ ހެލްތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅި. ދެން އެކަން ދިރާސާކޮށް ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ އުސޫލުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތަކުގައި އިދާރައަކުން ރިކުއެސްޓެއް އައިސްފިނަމަ ގަވާއިދާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެކަމެއް ފަހިކޮށްދެއްވެން އޮތް ގޮތަކަށް ފަހިކޮށްދިނުން.
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާސިހު

ނާސިހު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީއިން ވެސް، ފަސްޓްލޭޑީގެ ތަޖުރިބާ މުހިންމުކަމަށްދެކޭތީ އެގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ އެދިވަޑައިގަތީ ކުރިން އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވި ވަޒީފާގައި ހުންނަވާ ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަކި މުވައްޒަފަކަށް އެގޮތަށް ލުއިތަކެއް ދެވޭގޮތަށް ގަވާއިދު ތަން ނުދޭތީ، ކޮމިޝަނުން ނިންމީ ފަސްޓްލޭޑީ ހުންނެވި ވަޒީފާ މުސާރު ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށްފަހުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނޯޕޭ ދެވެނީ 4 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް. ފުރަތަމަ އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް. 5 އަހަރު ގަވާއިދަކުން ތަން ނުދޭތީ މިހާރު ހުންނެވި ވަޒީފާއިން ވީއްލިދާނެކަމަށް ލަފާދީފައިވާނެ. އަދި ފުޑްއެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހޯއްދަވަން ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ގޮތުގައި ހެއްދެވުމަށްފަހު އެއާ އެއްވަރުގެ އުޖޫރައެއް ކަނޑައަޅައިގެން ކަންކުރެއްވިދާނެކަމަށް.
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާސިހު

މަހަކު 40 ގަޑި އިރު މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ގަޑި އިރަކަށް 75 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 30 ދުވަހަށް ބަލާނަމަ 3000 ރުފިޔާ ޖެހޭނެއެވެ. ފަސްޓްލޭޑީއަށް އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ރައީސްގެ މުސާރައިގެ ތިން ބައިކުޅަ އެއް ބައި ލިބޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ސާޖިދާއަށް 33،330 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ލިބޭނެއެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި