ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 09:49
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓްވީޓަރ
ޔާމީން ޕީއެންއެފަށް
ޤައިދީންނަށް އާންމު މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޕާޓީތަކާ ގުޅުމަށް ހުރަހެއް ނެތް
 
ޔާމީނަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ދިން ލުއިތަކަށްވުރެ އިތުރު ލުއިތަކެއް މި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްނުދޭ
 
ޔާމީން ވަނީ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް)އަށް ސޮއިކުރައްވާފައި

ޤައިދީންނަށް އާންމު މެންބަރުންގެ ގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް)އަށް ސޮއިކުރައްވާފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނީ، ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤައިދީންނަށް އާންމު މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ކަރެކްޝަންސްއިން އެހެން ބުނެފައިވާއިރު، ޕީއެންއެފްގެ އޮފީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެން، ޕާޓީ އުފެއްދެވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކާ މީގެ ކުރިން ބައްދަލު ކުރެއްވުމުން، އެ މައްސަލަ ބަލާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ އަޅާނެކަމަށް ވެސް ކަރެކްޝަންސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނު އެ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ސޮއިކުރެއްވީ، އާދީއްތަ ދުވަހު ރޭ ޕީއެންއެފް އޮފީހުގައި އޮތް ހަރަކާތެއްގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ފޯމާ ހަވާލުވެެވަޑައިގަތީ، ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މަލީހް ޖަމާލެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މަލީހް ވިދާޅުވީ، ޔާމީނަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ދިން ލުއިތަކަށްވުރެ އިތުރު ލުއިތަކެއް މި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްނުދޭކަމަށެވެ.

ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުން، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކަށް އާންމު މެންބަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ނިސްބަތްވުން ފިޔަވައި، އެއިން ތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމާއި، އެ ތަންތަނުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވެސް ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް