ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 14:07
އިސްރާއީލުން އަދިވެސް ދަނީ ހަނގުރާމަ ފުޅާކުރަމުން
އިސްރާއީލުން އަދިވެސް ދަނީ ހަނގުރާމަ ފުޅާކުރަމުން
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލުގެ އުދުވާންތައް
ޣައްޒާގެ ކޮންމެ 10 މީހެއްގެ ތެރެއިން 9 މީހުން ތިބެނީ ނުކައި
 
ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން އިސްރާއީލަށް ފާޑުކިޔަމުންދޭ
 
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައިވެސް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ

ޣައްޒާގެ ކޮންމެ 10 މީހެއްގެ ތެރެއިން 9 މީހުން ތިބެނީ ނުކައިކަމަށް އދ އިން ބުނެފިއެވެ.

އދ ގެ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ކާލް ސްކައު ވިދާޅުވީ، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައިވެސް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ ކަމަށެވެ.

މުޅި ޣައްޒާގެ ކޮންމެ 10 މީހެއްގެ ތެރެއިން 9 މީހުންނަކީ މިއަދު ކާބޯތަކެތިން މަޙުރޫމުވެފައި ތިބި މީހުންކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އިސްރާއީލުން އަދިވެސް ދަނީ ހަނގުރާމަ ފުޅާކޮށް، އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމުގެ ނަމުގައި ޣައްޒާއާއި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އެތައް އުދުވާންތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ދިފާއީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނާ ޙަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އާންމުންގެ ތެރެއިން މީހުން ދުނިޔެ ދޫކުރުމަކީ އިސްރާއީލުން އެކަމާ ދެރަވާ ކަމެއްނަމަވެސް އެކަމުގައި އެމީހުންނަށް އިތުރު އެހެން ގޮތެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން ފާޑުކިޔަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ.

މި ހަނގުރާމައިގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދުތައް މިހާރު ވަނީ 17،700ން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ