ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 15:14
ތިން ސްކޫލެއްގެ ކެޑޭޓުން ހުވާކުުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ތިން ސްކޫލެއްގެ ކެޑޭޓުން ހުވާކުުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އެމްއެންޑީއެފް
ކެޑޭޓުން ހުވާކުުރުން
ތިން ސްކޫލެއްގެ ކެޑޭޓުން ހުވާކުުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ބައިވެރިވެއްޖެ
 
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތިން ސްކޫލަކުން 79 ކެޑޭޓުން ބައިވެރިވެފައިވޭ

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫގައި ހުންނަ ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ކެޑޭޓުންނާއި ލ. ގަމު ހަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ ސްކޫލުގެ އިތުރުން ލ. ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ޑިސެންބަރު 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ރަސްމިއްްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުނު ކެޑޭޓުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ކޮމާންޑަރ، ކާނަލް އަޙްމަދު ފާތިޙްއެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތިން ސްކޫލުން 79 ކެޑޭޓުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް