ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 08:19
އަމީނީމަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން
އަމީނީމަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން
އާރްޑީސީ
އަމީނީ މަގު މަޝްރޫއު
އަމީނީމަގުގެ ފަހު ދެ ސެގްމަންޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ސަރުކާރުން މި މަޝްއޫރު އާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 84.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް
 
ދެ ސެގްމަންޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާތީ، އެ މަގާ ގުޅިފައިވާ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައި
 
އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ 13 ސެގްމަންޓަކަށް ބަހާލައިގެން

އަމީނީމަގުގެ ފަހު ދެ ސެގްމަންޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ 13 ސެގްމަންޓަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މަގު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ބާކީ އޮތީ ދެ ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތެވެ.

ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ)ން ބުނީ، އަމީނީ މަގުގެ ނުނިމި އޮތް ދެ ސެގްމަންޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ގައި ފަށާފައިވާކަމަށާއި، މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ވަކި ތާރީޚެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ދެ ސެގްމަންޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާތީ، އެމަގާ ގުޅިފައިވާ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ހަނދުވަރީހިނގުމާ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާ ދެމެދު، ބުރުޒުމަގާ އުޖާލާހިނގުމާ ދެމެދު، އަދި ބުރުޒުމަގާ އަމީނީމަގާ ދެމެދު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި ބުރުޒުމަގު 341 ނަންބަރު ކޮށި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ދުއްވާ ކޮޅު ވަނީ ހުޅަނގުން އިރަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މާލޭގެ އެންމެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު އެއް މަގު ކަމަށްވާ އަމީނީ މަގު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022ގައެވެ.

ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެ، ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ތަކުލީފުތަކެއް ކުރިމަތިވާ އެއް މަގުކަމަށްވާ އަމީނީމަގު ތަރައްގީކުރުމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އާރްޑީސީއެކު ސޮއިކުރީ، އެ މަގުގައި ތާރު އަޅައިގެން ހެދުމަށެވެ. 1.7 ކިލޯމީޓަރުގެ މި މަގު ހެދުމަށް ޚަރަދުވަނީ ޖުމްލަ އަށްޑިހަ ހަތަރު މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ސާދަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ ރުފިޔާ، އަށްޑިހަ ތިން ލާރިއެވެ. މިމަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 210 ދުވަސް ނުވަތަ ހަތް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އާލާތްތައް ލިބުމުގައި ދަތިވުމާއި، ވިއްސާރަވުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމާއި، އަދިވެސް ދިމާވި ބައެއް ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައެޅި ތާރީޚަށް ވަނީ ނުނިމިފައެވެ.

ނަމަވެސް މި މަގު ތަރައްގީކުރެވިގެންދާނީ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް، އެންމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެހެން، ރައްކާތެރިކޮށެވެ.

އެގޮތުން ލޯފަން މީހުންނާއި، އެހެނިހެންވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަގު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަގުގެ ފެންހިންދުމުގެ ނިޒާމު ޑިޒައިން ކުރެވިގެންދާނީ އަމީނީމަގުގެ ދެފަރާތުންވެސް، މަގު ނިމެންދެން އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ކާނު އަޅާގޮތަށެވެ. އަދި ޑިޒައިނަށް ބިނާކޮށް، އެ މަގުގައި ފެންބޮޑުވުމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އިތުރު ޕަމްޕު ސްޓޭޝަންތައް ބަހައްޓާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް