ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 07:12
އިސްރާއީލާއި ލުބުނާން ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށް ހިޒްބުﷲ އިން ހަމަލާދީފައި
އިސްރާއީލާއި ލުބުނާން ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށް ހިޒްބުﷲ އިން ހަމަލާދީފައި
ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލަށް ހިޒްބުﷲ އިން ހަމަލާދިނުން
ހިޒްބުﷲ އިން ދޭ ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ އާންމުން މަރުވާތީ، ނަތަންޔާހޫ ހިޒްބުﷲ އަށް އިންޒާރުދީފި
 
އިސްރާއީލުގެ އާންމުންގެ މީހަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ، ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ހަދާލިހެން ބެއިރޫތަށް ހަދާލާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފައި

ލުބުނާންގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް ކަމުގައިވާ ހިޒްބުﷲ އިން އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށްދޭ ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ އާންމުންގެ މީހަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން، އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޔަމިން ނަތަންޔާހޫ ހިޒްބުﷲ އަށް އިންޒާރުދީފިއެވެ.

ލުބުނާނާއި އިސްރާއީލު ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުކަމުގައިވާ، އިސްރާއީލުގެ އުތުރު ފަރާތަށް ހިޒްބުﷲ އިން އެންޓިޓޭންކު ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާކަމަށް އިސްރާއީލު އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެއެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ އާންމުންގެ މީހަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ، ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ހަދާލިހެން ލުބުނާންގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތަށް ހަދާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ހަމަލާތައް ދެމުން އަންނައިރު، ހަމާސްއާ އެކުވެ ހަމަލާދޭ ޖަމާއަތަކީ ހިޒްބުﷲއެވެ. އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލުބުނާނާއި އިސްރާއީލު ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ އަވަށަކަށް އަމާޒުކޮށް 11 ފަހަރަށް ހަމަލާ ދީފައިވާކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ ހިޒްބުﷲ އިން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން، އެ ޖަމާއަތުގެ ކޮމާންޑް އަދި ކޮންޓްރޯލް ސެންޓަރަކަށް ހަމަލާ ދީފައިވާކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދައްކަމުން ނަތަންޔާހޫ ބުނެފައިވަނީ، ހިޒްބުﷲ އިން މި ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވަންނަނަމަ ބެއިރޫތާއި، ލުބުނާންގެ ދެކުނު ސަރަހައްދު ޣައްޒާއާއި، ޚާން ޔޫނިސްއަށް އިސްރާއީލުން ހަދާލި ގޮތް ހަދާލާނެކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް