ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 12:56
ސ. މަރަދޫފޭދޫ / ރަށްދެބައިގެ، އިބްރާހީމް ފައިހް ނިޒާމް
ސ. މަރަދޫފޭދޫ / ރަށްދެބައިގެ، އިބްރާހީމް ފައިހް ނިޒާމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފައިޙްގެ މައްސަލަ
ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ފައިޙް ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި
 
މީގެ ކުރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ބަންދު އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލްކުރި
 
ފައިހް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ އަމުރުުކޮށްފައި

މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދަން އިއުލާނު ކުރިތާ މަސް ދުވަސް ފަހުން އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާއި ހަވާލުވި ސ. މަރަދޫފޭދޫ / ރަށްދެބައިގެ، އިބްރާހީމް ފައިހް ނިޒާމް ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިދިނުމަށް އެދިފައިވާތީއެވެ. ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ ޒަހަމުކޮށްލާފައިވުމުގެ ސަބަބުން މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވާ މައްސަލައިގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އޭނާ ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. އެއީ 6 ނޮވެމްބަރު 2023ގައެވެ.

އޭރު ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ފައިޙް ބަންދުކުރުމަށް ފުލުހުން އެދުމުން، ކޯޓުން ނިންމީ އޭނާ 45 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށެވެ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދައުލަތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރަކީ ބާތިލު އަމުރެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

އަދި 5 ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ތަހުގީގު މަރުޙަލާއާއި ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެދި ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށައަޅައިފިނަމަ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބަލައި އޭނާގެ ބަންދާމެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. 

Advertisement

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމާއެކު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޕީޖީގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އަދި ފައިހް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ އަމުރުުކޮށްފައެވެ.

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރި ސަބަބުގެ ތެރޭގައި ބުނެފައިވަނީ ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބުމާއި ހެކިންގެ ބަޔާނާއި ވީޑިއޯ އަދި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި ފިންގަރޕްރިންޓް ކޮމްޕެރިސަން ރިޕޯޓާއި، ޑީއެންއޭ ތަހުލީލު ރިޕޯޓާއި ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރސް ރިޕޯޓާއި މެޑިކޯ ލީގަލްގެ ރިޕޯޓް އަދި މަރު ސާބިތުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހެކީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށް އަމުރު ކުރި ހާލަތަކީ، މުޖްތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް