ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:03
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޚުތުބާ އަޑުއަހަނީ
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޚުތުބާ އަޑުއަހަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހުކުރު ޚުތުބާ
ޞައްޙަ އަޤީދާގެ މައުލޫމާތު އުނގަންނައިދޭންޖެހޭ، ޞައްޙަ އަޤީދާއާ ނުލައި ކުރާ އެއްވެސް އަމަލަކުން މަންފާއެއް ނުކުރާނެ: ޚުތުބާ
 
ނުތަނަވަސްވުމާއި މާޔޫސްވުން ފަދަ ކަންތައްތަކުން އެމީހަކު ސަލާމަތްކޮށްދޭ އެއްޗަކީ އިސްލާމީ ރަނގަޅު އަގީދާ
 
މައިންބަފައިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔެއްގެ އުންމީދުތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހާސިލެއް ނުވޭ
 
އަގީދާއަކީ އީމާންކަމުގެ އަސާސް

ސައްހަ އަގީދާގެ މައުލޫމާތު އުނގަންނައިދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި، ސައްހަ އަގީދާ އަކާއި ނުލައި ކުރާ އެއްވެސް އަމަލަކުން މަންފާއެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''އިންސާނާގެ ހަޔާތުގައި ސައްހަ އަގީދާގެ މުހިއްމުކަން'' މިމައުޟޫއަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ މައިންބަފައިން އަބަދުވެސް އެބައިމީހުންގެ ދަރިންނާމެދު ފޮނި އުންމީދުތައް ކުރާ ކަމަށާއި، އެ ދަރިން ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ހުރުމަށްތެރިކޮށް ހިތައި ކިޔެވުމުގައި މޮޅު އަދި ގައުމާއި މުޖުތަމައަށް ފައިދާކޮށްދޭނެ ކުދިންނަށްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި މައިންބަފައިން އެ އުއްމީދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ބުރަ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި ބޮޑެތި ހަރަދުތައް ކުރާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކުދިން ޅަފަތުގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް މައިންބަފައިން މަސައްކަތް ފަށައި، ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ތަކެތި ހޯދައިދޭ ކަމަށާއި ގަޑިންގަޑިއަށް އެކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމާއި ގުރުއާން ކިލާސްތަކަށް ގެންދިޔުމުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް އެބުރަ މަސައްކަތާއި ބޮޑެތި ހަރަދުތައްކުރާ މައިންބަފައިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔެއްގެ ފޮނި އުންމީދުތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހާސިލުވަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މައިންބަފައިން މިކުރާ ބުރަ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު މަސައްކަތަކަށްނުވާތީ އެކަމާއިމެދު ފިކުރުކޮށް އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ ކިތައް ކިތައް މައިންބަފައިކަމާމެދު ޚުތުބާގައި ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

Advertisement

ދުންޔަވީ ގޮތުން ބޭނުންވާ ގިނަ މާއްދާތައް ދަރިންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް އެކަމަށް ގާބިލު ބޭފުޅުން ސްކޫލުތަކަށް ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ދަރިންގެ ސިކުނޑިތައް ހުޅުވައިދިނުމަށް ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ސްކޫލާއި ސްކޫލުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުދިންނަށް އިސްލާމީ އަގީދާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ނުކޮށްދެވޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ އަގީދާއަކީ އީމާންކަމުގެ އަސާސް ކަމަށާއި، އެ އަސާސުގެ މައްޗަށް ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ވެގެން މެނުވީ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އިންސާނުންގެ އަގީދާ ރަނގަޅުކޮށް މާތްﷲ ނޫން އެހެންފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށް މީސްތަކުންނަށް އެންގެވުމަށްޓަކައި މާތްﷲ ވަނީ ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވައި އެބޭކަލުންނަށް ފޮތައް ބާވައިލައްވާފައިވާކަން ޚުތުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ އިސްލާމީ ސައްހަ އަގީދާ ދެނެގަތުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެއް ކަމަށާއި އިސްލާމްދީން ބިނާވެގެންވަނީ އަގީދާއާއި އަމަލުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އަގީދާ ސައްހަނުވެ އެއްވެސް އަމަލެއް ސައްހަ ނުވާނެ ކަމަށާއި ސައްހަ އަގީދާއަކާއި ނުލައި ކުރާ އެއްވެސް އަމަލަކުން މަންފާއެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދަރިވަރުންނަށް ސައްހަ އަގީދާގެ މައުލޫމާތު އުނގަންނައިދިނުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މާތްﷲ ވަހީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މާނައީ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ މެނުވީ ހައްގުވެގެން އަޅުކަމެއްވެވޭ އިލާހަކު ނުވާކަމަށް އެބޭކަލަކަށް ވަހީ ނުކުރައްވާ އެއްވެސް ރަސޫލަކު ކަލޭގެފާނުގެ ކުރިންވެސް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނުފޮނުއްވަމެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން (ހަމައެކަނި) ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރާށެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ އިންސާނާއަށް މެދުވެރިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ނުތަނަވަސްވުމާއި މާޔޫސްވުން ފަދަ ކަންތައްތަކުން އެމީހަކު ސަލާމަތްކޮށްދޭ އެއްޗަކީ އިސްލާމީ ރަނގަޅު އަގީދާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާތްﷲގެ ގަޟާގަދަރަށް އީމާންވެ، އެކަލާނގެއީ ތައުބާވާމީހުންގެ ތައުބާ ގަބޫލުކުރައްވައި ފާފަފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެކަން ގަބޫލުކުރާތީ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ ހެޔޮ މިންވަރާއި ނުބައި މިންވަރަށް ފުރިހަމަައަށް އީމާންނުވާ މީހުން އަބަދުވެސް ބަލާނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ކަމަށާއި އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ އެހެން މީހުންނަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުންދީ ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ފުރާނަ ހުށަހެޅޭ ކަންކަމަށް އަރައިގަންނަމުން ދަނީވެސް މިންވަރަށް އީމާންނުވެވޭތީ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ޅަދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމީ އަގީދާ ވަރުގަދައަށް ބިންވަޅުނެގިފައިނުވާ ނަމަ އެ ދަރިން އިސްލާމް ދީނާ ހިލާފު އެކިއެކި އޮއިވަރުތަކުގައި ޖެހި ހައްގު މަގުން އެއްކިބާވެގެން ދިއުމަކީ ދާދި ގާތުގައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމީ އަގީދާ ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލުމަށް ޣައިރު މުސްލިމުން ކެނޑިނޭޅި އުފައްދާ ޝުބުހަތަކާއި ޝައްކުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް އެކުދިން ވެދާނެތީ އެކަމާއިމެދު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މީސްމީޑިއާގެ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން އާއްމުވެފައިވާ މިފަދަ ޒަމާނެއްގައި ދަރިންނަކީ ދީނުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ އަދި ސައްހަ އަގީދާގެ މަތީގައިވާ ދަރިންކަމުގައިވާނަމަ އެފަދަ ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރީއާއިން އެކުދިންގެ ސިކުނޑިތަކާއި ކުޅެކުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށްނުވާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ދަރިންނަށް އިސްލާމީ އަގީދާ ކިޔަވައިދިނުމަކީ އަހަރެމެންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ އެންމެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށެވެ. މި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ބެލެނިވެރިންނާއި ތައުލީމީ މުއައްސަސާތަކުން ފަރުވާކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ
ޝައުބާން މަސް ވަރަށް ޚާއްސަ، ނޭނގެއޭ ބުނެ ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތުގެ ދުވަސްތައް ނަގާނުލާ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވެ، ނެތިމޮށުމާއި މީހުންގެ އަބުރާ ބެހުމުގެ އަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޙަދީޘްތައް ކިޔުން އާދައަކަށް ހެދުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 21 ދުވަސް އެގޮތުގައި ހޭދަކުރޭ، އާދައަކަށްވުން ވަރަށް ގާތް: ޚުތުބާ
ރުޅިމަޑުކުރަން ޖެހޭ، "ރުޅިމަޑުކުރުމުގެ ޖަޒާއަކީ ސުވަރުގެ"
މުދައްރިސުންނާއި އުނގަންނައިދޭ މީހުންނަކީ އީމާންކަމުގެ ފޭރާމުން ޒީނަތްތެރިވާންޖެހޭ ބައެއް - ހުތުބާ
މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: ޚުތުބާ
ގިޔާމަތް ދުވަހުން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ އެއްބަޔަކީ އަދުލުވެރި ވެރިން، ވެރިމީހާ ހިންގުންތެރިވެއްޖެނަމަ ގައުމު ތަރައްގީވާނެ: ޚުތުބާ